Instrucció Tècnica i criteris de justificació normativa 

El Col·legi ha elaborat una instrucció tècnica que defineix els paràmetres de verificació i control de la documentació per a la emissió dels informes d’Idoneïtat Tècnica per l’Ajuntament de Barcelona.
 

 

Per facilitar l'elaboració de la documentació a presentar per a obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica el Col·legi ha elaborat una instrucció tècnica que inclou l’explicació dels diferents documents i apartats que formen part dels expedients d’Idoneïtat Tècnica i que són objecte de la nostra revisió segons el règim de col·laboració per a l’exercici de les funcions de verificació i control amb l’Ajuntament de Barcelona. 

 

    Instrucció tècnica de verificació i control de projectes

 

 

Acompanyen a la instrucció técnica una sèrie d’eines d’ajuda classificades per tipus d'intervenció, que estableixen els criteris per justificar la normativa a aplicar segons casos concrets.  Aquestes eines s’aniran publicant de manera periòdica i s’aniran ampliant segons noves casuístiques identificades. Es composen per un document de justificació genèric i es desglossen en petites guies amb casos més concrets i exemples pràctics sobre articles o apartats determinats de la normativa d’aplicació que solen donar incidències.

 

Eines d'ajuda classificades per tipus d'intervenció

 

    1 - Reforma interior d'habitatges   
     1.1 - Article 56 OME Programa funcional - propera publicació
     1.2 - Article 60 OME Il.luminació i Ventilació - propera publicació
     1.3 - Article 232-233 PGM Ventilació habitacions - propera publicació
    2 - Millora d'accessibilitat 
     2.1 - Rampes i vestíbuls 
     2.2 - Ascensors exteriors - propera publicació
     2.3  - Ascensors per pati de llums  NOU! 
     2.4 - Ascensors de buc d'escala - propera publicació
     2.5 - Ascensors que atravessen entitats  - propera publicació
    3 - Actuacions a l'exterior de l'edifici   
     3.1 - Instal·lació de claraboies
     3.2 - CTE DB SUA 1 punt 3 Protecció de desnivells  NOU! 
     3.3 - CTE DB SI 2 Propagació exterior - propera publicació
     3.4 - CTE DB SI 6 protecció de l'estructura - propera publicació
     3.5 - CTE, OME i Paisatge urbà en mitgeres NOU! 
   4 Intervenció en entitats sense ús d'habitatge  NOU! 
     4.1 - CTE DB SI1 Sectorització d'incendis - propera publicació
    4.2 - CTE DB SI3 Evacuació d'ocupants - propera publicació
     CTE DB SUA 9 i TAAC Accessibilitat - propera publicació
   5 Afectacions estructurals - propera publicació

 

No es pot visualitzar aquest element web. Per corregir el problema, obriu aquesta pàgina web en un editor HTML compatible amb el Windows SharePoint Services com ara el Microsoft Office SharePoint Designer. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor web.