01/12/2016 

Assemblea General de col·legiats 

L'Assemblea de col·legiats del passat 20 de desembre va aprovar els pressupost del CAATEEB, el pla d'acció corporatiu, així com les aportacions estatutàries per a l'any 2017.
 

 El Col·legi presenta per al 2017 un intens pla d’acció en un entorn d’estabilització de l’activitat al sector

 

L’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 20 de desembre va aprovar el pressupost d’ingressos i despeses per al 2017 presentat per la Junta de Govern, que acompanya un programa d’acció col·legial que es fonamenta en el suport al professional en un moment de canvis significatius en el sector que afecten molt directament el seu exercici. La Junta de Govern ha elaborat el pressupost per al 2017 en base a un escenari d’estabilització econòmica i de l’activitat i amb una lleugera tendència a la millora respecte al 2016.

 

Pel que fa a les aportacions estatutàries, la quota col·legial no s’augmentarà, amb la voluntat de continuar oferint als col·legiats del CAATEEB una de les quotes més econòmiques dels col·legis de l’Estat espanyol de qualsevol professió i atenent a les especials circumstàncies econòmiques que estan travessant els nostres professionals en general.

 

Quant al servei de validació, s’incrementa 1€ lineal sobre totes les tarifes de visat, excepte els informes CHU, ITE i CEE que es mantenen igual. Per altra banda, s’elimina la tarifa presencial (més cara) per igualar-la a la tarifa de la tramitació telemàtica i s’incorpora al visat d’informes i altres treballs com ara peritatges i taxacions, la cobertura de la pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil del Col·legi, per un petit cost addicional per treball. Es mantenen les condicions especials de descompte per paquets de treballs d’obra i seguretat en expedients de tècnic únic, als de CHU+CEE i en els casos de fer el visat i la idoneïtat tècnica alhora, per tal de facilitar l’accés als avantatges que comporta el visat.

 

El pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB per al 2017 va ser aprovat per l’Assemblea junt amb el de les societats el capital dels quals pertany íntegrament al Col·legi

 

En l’apartat de formació, a més de no incrementar el preu dels cursos programats i revisar-ne els continguts en profunditat, tasca ja iniciada l’any anterior, es reforçarà la política d’atorgament de facilitats i preus especials als alumnes per cursar els màsters i postgraus, així com la línia de proporcionar beques i ajuts individualitzats als alumnes que, per circumstàncies personals, no puguin fer front del preu del curs.

 

El pressupost per a l’any 2017 és de 5.660.000 € . La Mesa de l’Assemblea va estar formada per Jordi Gosalves, president; Maria Àngels Sánchez, comptadora i vicepresidenta; i Jaume Casas, secretari.

 

Obert a la participació

El president del CAATEEB, Jordi Gosalves, va exposar els trets més importants de la política col·legial i de quina manera el Col·legi afronta els importants reptes que la professió té plantejats actualment. Davant d’aquests reptes, Gosalves va indicar que el Col·legi esmerçarà esforços  en “la creació i millora de les eines electròniques que faciliten el nostre dia a dia, tant tècniques com de gestió col·legial, el reforçament del nostre lideratge en BIM, la promoció de la certificació dels professionals que els permeti competir amb avantatge en un marc tendent a la desregulació, l’aposta per la formació per poder adquirir noves competències clau o aprofundir en aquelles que tinguin major projecció, sense oblidar els companys en situacions professionals difícils, als que aportarem acompanyament, facilitats per formar-se i recursos en la recerca de feina”.

 

El president va enumerar alguns dels eixos principals de treball com ara l’assessoria i suport tècnic i legal, la formació i la informació, la defensa de les atribucions basant-nos en un exercici professional responsable amb l’aplicació del Codi Deontològic i la recerca de les millors solucions per cobrir la nostra responsabilitat civil professional.

 

Fem créixer la professió

Un dels temes destacats pel president, com una estratègia “de llarg recorregut” és la promoció de la professió i el grau d’arquitectura tècnica i edificació a la societat en general i entre els més joves. Aquest pla d’acció ja s’ha iniciat el 2016 amb la posada en marxa d’una pàgina web i la difusió a través de les xarxes socials i tindrà continuïtat el 2017 amb noves accions de promoció en col·laboració amb les escoles universitàries i la resta de col·legis catalans. Aquesta estratègia ha motivat la línia de comunicació anomenada “Fem créixer la professió” que protagonitzarà bona part de l’acció col·legial del 2017.

 

Jordi Gosalves va exposar el pla d’acció col·legial per al 2017 en els diferents àmbits de serveis al col·legiat, validació i servei d’ocupació, comunicació i activitats, formació contínua i de postgrau i formació en línia, col·legiació, assessoria jurídica i àrea tècnica en els àmbits de seguretat i salut, assessoria tècnica i centre de documentació, rehabilitació i medi ambient i assegurances per als professionals.

 

Ingressos i despeses

La comptadora i vicepresidenta Maria Àngels Sánchez va presentar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB per al 2017. Va explicar les premisses que han guiat la confecció del pressupost, basades en un escenari d’estabilització i de lleugera tendència a la millora de l’activitat respecte del 2016. Les previsions són menys pessimistes que en els anys anteriors, per considerar-se que l’activitat comença a donar senyals de recuperació, tot i que encara en to dèbil i desigual. “Tot això”, va dir la comptadora, “té un efecte directe sobre els conceptes d’ingressos en general i sobre els criteris de prudència seguits en la confecció dels pressupostos”.

El pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB per al 2017 va ser aprovat per l’Assemblea junt amb el de les societats el capital dels quals pertany íntegrament al Col·legi.

 

Ratificació del Codi deontològic

A continuació l’Assemblea va ratificar el Codi deontològic i de bones pràctiques dels arquitectes tècnics elaborat conjuntament per tots els col·legis catalans. Es tracta d’un codi modern, clar i molt vinculat al dia a dia de la professió que, a més de desenvolupar el règim disciplinari que estableix la Llei a Catalunya per a tots els professionals titulats i que ja s’establia en els Estatuts del CAATEEB, recull les bones pràctiques professionals, per posicionar l’arquitectura tècnica com una professió responsable, digna i que procura l’excel·lència professional en benefici de la professió, dels clients i de la societat en general.

Acords de l’Assemblea

Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 20 de desembre de 2016 van ser els següents:

 

 1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses presentada per la Junta de Govern per a l’exercici 2017, corresponent al CAATEEB.
 2. Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i despeses presentat per la Junta de Govern per a l’exercici 2017 de la societat Aparelladors Serveis Professionals, Corredoria d’Assegurances, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al CAATEEB).
 3. Aprovar el pressupost d’ingressos i despeses presentat per la Junta de Govern per a l’exercici 2017, corresponent a la societat Gescol Serveis i Tecnologies, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al CAATEEB).
 4. Ratificació formal  per part de l’Assemblea General del Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya, elaborat i aprovat pel Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya.
 5. Designar els col·legiats Esteve Aymà, Miquel Àngel Delgado i Xavier Diaz, amb Xavier Rodríguez com a suplent, com a interventors que signaran conjuntament amb el secretari i el president l’acta d’aquesta sessió, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

 

Tots els acords es van prendre per unanimitat.Aportacions estatutàries 2017

Sense increment respecte al 2016

 

 QUOTES 2017 QUOTA D'INCORPORACIÓ QUOTA ANUAL

 

 COL·LEGIAT
Exercent o no exercent

 

 

 

 260 €

 

252 € (un sol pagament al gener)
65 € (pagaments trimestrals)

 

 

 

 COL·LEGIAT JÚNIOR

Titulat d’AT o EE dins els tres primers anys naturals a partir de l’obtenció de la titulació i que mai hagi estat col·legiat en un altre col·legi d’arquitectura tècnica
   

Titulats de primer any

 

 

 

 

 


0 €
(bonificació 100%)    

 101 € (un pagament)


26 € (pagaments trimestrals)

Titulats de segon any

 164 € (un pagament)

 
42 € (pagaments trimestrals)

Titulats de tercer any

 214 € (un pagament)


55 € (pagaments trimestrals)

 

COL·LEGIAT SENIOR

Més grans de 65 anys que acreditin cobrament de pensió per jubilació i la baixa de l'exercici de l'activitat

  

0 €

 

  

 

0 €
(bonificació 100%)


 

 

 QUOTES 2017 QUOTA D'INCORPORACIÓ QUOTA ANUAL

 SOCIETAT PROFESSIONAL

 (bonificació del 35% en la quota anual)

 260 € 164 € (un sol pagament al gener)
42 € (pagaments trimestrals)
AFILIAT 260 €
 252 € (un sol pagament al gener
65 € (pagaments trimestrals)
 

 

També s’aplicarà una bonificació total de la quota en els casos de col·legiats que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

 

 • Incapacitat permanent total per exercir la professió d’arquitecte tècnic.
 • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol tipus de treball o invalidesa.
 • Prestació d’invalidesa de PREMAAT.

 

AVÍS IMPORTANT

L’impagament de les quotes d’incorporació i/o de la quota de manteniment de les societats professionals durant un any, tal i com es fa amb les quotes de col·legiació, podrà comportar, previ el tràmit corresponent, la baixa de la societat en el Registre de Societats Professionals del Col·legi.

 

Es repercutirà una despesa, en cas de devolució, de 3 € per rebut retornat.Pagament de la quota col·legial
 

La modalitat de pagament de la quota col·legial (anual o trimestral) que s’aplicarà a cadascú serà la mateixa que es va aplicar el 2016. Qualsevol canvi en la modalitat escollida haurà d’assenyalar-se en la casella corresponent de la fitxa col·legial o bé enviar un correu electrònic a colegiacio@apabcn.cat i a administracio@apabcn.cat 

 

Les opcions per als col·legiats i col·legiades són les següents:

 

 1. Una única quota col·legial anual de 252 € (o la quantitat corresponent per als col·legiats junior)
 2. Quatre quotes col·legials trimestrals de 65 € (o la quantitat corresponent per als col·legiats junior)

 

Pel que fa a les societats professionals inscrites en el Col·legi, es mantindrà igualment la mateixa opció de l’any 2016. Qualsevol canvi haurà de fer-se a través d’un correu electrònic a colegiacio@apabcn.cat i a administracio@apabcn.cat

 

Les opcions són les següents:

 

 1. Una única quota de societats anual de 164 €
 2. Quatre quotes de societats trimestrals de 42 €

 

En el cas, tant per a la quota col·legial com per a la quota de societats professionals, que no es comuniqui el canvi d’opció, abans del 31 de desembre, s’entendrà que es manté la mateixa opció que l’any 2016.

 

Les quotes de l’any 2017, ja siguin en pagament únic o trimestral (primer fraccionament), es passaran al cobrament el dia 1 de gener, i que es repercutirà una despesa, en cas de devolució, de 3 € per rebut retornat.

 

Dates de cobrament

Les dates de cobrament de les quotes ordinàries són l’1 de gener (un sol pagament o primer pagament trimestral), i 1 d’abril, 1 de juliol i 1 d’octubre (resta de pagaments trimestrals).

Servei de validació i visats 2017

 

 • S’elimina la tarifa presencial
 • S’aplica un increment lineal sobre totes les tarifes de visats/Registre +1€ (excepte pels informes CHU, ITE i CEE que es mantenen igual).
 • S’inclou cobertura de RC col·lectiva al visar informes i altres treballs per un petit cost addicional.
 • Es mantenen els descomptes per paquets:
  • 5% obres de tècnic únic
  • 15% Visat + Idoneïtat
 • Es mantenen iguals els preus dels informes d’idoneïtat.

 

Trobareu tota la informació a www.apabcn.cat/visats

 


 Acta de l'Assemblea General ordinària de col·legiats del 20 de desembre de 2016