01/12/2016 

Assemblea General de col·legiats 

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 10 d’octubre de 2016, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i  col·legiades, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.
 

Dia: Dimarts, 20 de desembre de 2016
Hora: 18.00 hores
Lloc: Sala d’actes del CAATEEB (Bon Pastor, 5. Barcelona

 

 Ordre del dia definitiu


  1. Informe del president
  2. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de  l’any 2017 del CAATEEB
  3. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2017 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
  4. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2017 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
  5. Presentació i ratificació del Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya
  6. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.
  7. Torn obert de paraules


D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels Estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del Col·legi i a les Delegacions, a partir del dia 9 de desembre de 2016, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General.


 

 Acta de l'Assemblea General ordinària de col·legiats del 5 de maig de 2016