Actualitat de l'Àrea tècnica 

Normativa i CTE

27/02/17
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha portat a terme la implementació telemàtica de les tramitacions de les sol·licituds dels certificats d'aptitud de l'edifici.
10/01/17
Bombers de Barcelona ha actualitzat algunes de les fitxes de normativa de prevenció d'incendis que complementen l’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (ORCPI/08)
27/12/16
S'han actualitzat els documents amb comentaris DB-SI, DB-SUA, DB-HR i DB-HS així com la Guia d'aplicació del DB-HR i el Document de suport DB-SUA/2. També s'ha publicat una nova versió de l'eina unificada LIDER-CALENER (HULC)
12/12/16
L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha publicat una nota Informativa sobre versions electròniques del llibre d’incidències.
05/09/16
La Comissió avisa els Estats sobre les dates i demana que avancin en l'aplicació de polítiques de suport que es dirigeixin a la renovació del parc immobiliari existent i de l'obra nova amb vista als nivells d'edificis de consum d'energia gairebe nul
04/07/16
L'eina reconeguda pel Ministeri es pot utilitzar en català descarregant el paquet d’idioma de la pàgina web de l’ICAEN
04/07/16
S'ha publicat el Document de suport DA DB-SI / 4 - Sortida de l'edifici i espai exterior segur. També s'ha actualitzat el Document de suport DA DB-SUA / 2 - Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en els edificis existents.
25/05/16
El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha actualitzat la versió de l'eina CE3X a la versió 2.3
06/05/16
La Generalitat informa que a partir del 30 de maig, per a les consultes de tramitació sobre cèdules d'habitabilitat, caldrà disposar de cita prèvia
22/03/16
Segons la resolució de 26 d'octubre de 2015, us indiquem com generar l'arxiu gràfic GML pel Registre i pel cadastre
21/03/16
Nota aclaridora sobre la substitució de l'aportació solar mínima per a la producció d'ACS mitjançant bomba de calor aerotèrmica
16/03/16
Ara fa 10 anys, el dia 29 de març de 2006, va entrar en vigor el Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació.
11/03/16
El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha actualitzat la versió de l'eina unificada LIDER-CALENER (HULC)
08/03/16
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies activa una campanya per reduir els accidents laborals a les empreses d'alta sinistralitat
23/02/16
S'ha actualizat el document amb comentaris del DB HE.
15/02/16
Transposició de la Directiva 2012/27/UE, relativa a l'eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.
08/02/16
En el cas de que en la inspecció técnica dels edificis s'hagin observat deficiències, la propietat està obligada a aprovar un programa de rehabilitació
22/01/16
Modificació de la implementació telemàtica de les tramitacions de les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació
18/01/16
S'han actualizat els documents amb comentaris del DB HS, DB SI i del DB SUA. També s'ha actualitzat el document de suport DA DB-SUA / 2.
18/01/16
Aquesta Llei planteja la supressió o la reducció dels tràmits administratius de les empreses i els professionals per iniciar una activitat així com agilitzar i simplificar l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya
14/01/16
L'ICAEN informe sobre els canvis en les eines i facilita adreces de contacte per si teniu problemes amb els programes

Publicacions, Guies, etc

22/11/16
S'ha publicat la guia per donar compliment de la part IV de l'IEE. Condicions bàsiques de protecció davant el soroll.
09/09/16
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat una actualització del document a l'abast sobre el certificat de solidesa
22/06/16
Ja està disponible l'aplicació informática, elaborada per l'àrea tècnica del CAATEEB, per portar a terme el llibre de l'edifici
23/05/16
Conveni entre el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería i el CAATEEB per a la utilització del programa “GENERADOR DE ARCHIVOS G.M.L de forma gratuïta
20/05/16
Nova guia per gestionar la seguretat i salut a les obres de rehabilitació i manteniment que explica les recomanacions i obligacions a seguir per la propietat d’un immoble.
13/05/16
Nova aplicació gratuïta de l'Institut Valencià de l'Edificació per realizar una estimació de costos, en funció de les característiques de l'edifici objecte de l' informe d'avaluació de l'edifici i la certificació energètica
17/03/16
L'INSHT ha realitzat una nova de la guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball
02/02/16
En aquesta nova edició s’han afegit el últims canvis en la tramitació telemàtica així com enllaços incorrectes que hi havia en anteriors versions
14/12/14
Sèrie de documents sobre l’aplicació del CTE a edificis D’ÚS RESIDENCIAL: HABITATGE (DAV), corresponents als Documents Bàsics.
14/12/14
A la venda llibre sobre la gestió de la qualitat a l'arquitectura tècnica

Subvencions

28/02/17
La Generalitat obre la convocatòria d'ajuts per a la instal·lació d'infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics
13/12/16
Amb aquesta pròrroga es garanteix la continuïtat del finançament dels ajuts estatals a l'habitatge durant l'any 2017.

Tècnica i professió

31/05/16
El Departament de Territori i Sostenibilitat crea una comissió per implantar una metodología més completa en projectes d'obra pública
15/01/16
L'Àrea Tècnica i l'Assessoria Jurídica del CAATEEB han elaborat una nota informativa sobre les les inspeccions dels certificats d’eficiència energètica dels edificis que està realitzant l'empresa SUMMA.