Actualitat de l'Àrea tècnica 

Normativa i CTE

15/09/16
Nota informativa de l'ICAEN que fa referència al procediment de certificació energética dels edificis
05/09/16
La Comissió avisa els Estats sobre les dates i demana que avancin en l'aplicació de polítiques de suport que es dirigeixin a la renovació del parc immobiliari existent i de l'obra nova amb vista als nivells d'edificis de consum d'energia gairebe nul
19/07/16
Bombers de Barcelona ha actualitzat algunes de les fitxes de normativa de prevenció d'incendis que complementen l’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (ORCPI/08)
04/07/16
L'eina reconeguda pel Ministeri es pot utilitzar en català descarregant el paquet d’idioma de la pàgina web de l’ICAEN
04/07/16
S'ha publicat el Document de suport DA DB-SI / 4 - Sortida de l'edifici i espai exterior segur. També s'ha actualitzat el Document de suport DA DB-SUA / 2 - Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en els edificis existents.
31/05/16
El BOE puntualitza que la formació per lloc de treball o ofici de 20 hores inclou també la formació d'Aula Permanent o de 8 hores.
25/05/16
El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha actualitzat la versió de l'eina CE3X a la versió 2.3
06/05/16
La Generalitat informa que a partir del 30 de maig, per a les consultes de tramitació sobre cèdules d'habitabilitat, caldrà disposar de cita prèvia
05/04/16
El Ministeri ha publicat una nova actualització del Documento de Apoyo DB- SI, Seguretat en cas d'incendi
22/03/16
Segons la resolució de 26 d'octubre de 2015, us indiquem com generar l'arxiu gràfic GML pel Registre i pel cadastre
21/03/16
Nota aclaridora sobre la substitució de l'aportació solar mínima per a la producció d'ACS mitjançant bomba de calor aerotèrmica
16/03/16
Ara fa 10 anys, el dia 29 de març de 2006, va entrar en vigor el Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació.
11/03/16
El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha actualitzat la versió de l'eina unificada LIDER-CALENER (HULC)
08/03/16
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies activa una campanya per reduir els accidents laborals a les empreses d'alta sinistralitat
23/02/16
S'ha actualizat el document amb comentaris del DB HE.
15/02/16
Transposició de la Directiva 2012/27/UE, relativa a l'eficiència energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.
09/02/16
S'han detectat uns errors dels programes CE3X i CERMA per fer els certificats d'eficiència energètica
08/02/16
En el cas de que en la inspecció técnica dels edificis s'hagin observat deficiències, la propietat està obligada a aprovar un programa de rehabilitació
22/01/16
Modificació de la implementació telemàtica de les tramitacions de les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació
18/01/16
S'han actualizat els documents amb comentaris del DB HS, DB SI i del DB SUA. També s'ha actualitzat el document de suport DA DB-SUA / 2.
18/01/16
Aquesta Llei planteja la supressió o la reducció dels tràmits administratius de les empreses i els professionals per iniciar una activitat així com agilitzar i simplificar l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya
14/01/16
L'ICAEN informe sobre els canvis en les eines i facilita adreces de contacte per si teniu problemes amb els programes
31/12/15
A data 31 de desembre s'han publicat les Ordenances fiscals de Barcelona aprovades el passat dimarts 29 de desembre de 2015.
17/12/15
A partir del 14 de gener de 2016 entraran en vigor les noves eines de certificació energètica dels edificis
30/11/15
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha fet una nova versió millorada del portal generador d'informes ITE
30/11/15
Nota Informativa de la Subdirector general de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Ocupació
20/11/15
L'àrea tècnica i el servei de validació del CAATEEB us informen de la nota informativa sobre l'acceptació d'informes ITE existents en base a la disposició transitòria del decret 67/2015, i el procediment establert per resoldre els expedients en tràmit
02/11/15
S'ha publicat al BOE el text refós de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana
01/09/15
Publicada la Instrucció 2/2015, de 3 de juny, de la DGEMSI, en relació a l'aplicació a Catalunya del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves modificacions posteriors.
23/07/15
Ampliat el termini de pròrroga de les llicències d'obres paralitzades per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció. La pròrroga que fins ara arribava al 31 de desembre de 2015, s’amplia fins al 31 de desembre de 2016.
15/07/15
Disponible el programa per realitzar les ITE i un manual de consulta de funcionament de la eina.
07/05/15
La nova normativa regula el llibre de l’edifici, obligatori per als propietaris d’habitatges, i introdueix la regulació del manual de l’habitatge, que proporciona informació detallada de cada immoble al propietari i al llogater
05/03/15
El Govern actualitza el catàleg d'activitats i centres que han d'elaborar plans d'autoprotecció i simplifica en temps i costos la seva tramitació.
26/01/15
Nou Document amb el qual es pot justificar l'antiguitat, segons el model de Declaració responsable, RE-800 d'acord amb la circular núm. 6 de 20/01/2015 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d’aplicació a partir del 2 de febrer de 2015

Publicacions, Guies, etc

22/11/16
S'ha publicat la guia per donar compliment de la part IV de l'IEE. Condicions bàsiques de protecció davant el soroll.
09/09/16
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat una actualització del document a l'abast sobre el certificat de solidesa
22/06/16
Ja està disponible l'aplicació informática, elaborada per l'àrea tècnica del CAATEEB, per portar a terme el llibre de l'edifici
23/05/16
Conveni entre el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería i el CAATEEB per a la utilització del programa “GENERADOR DE ARCHIVOS G.M.L de forma gratuïta
20/05/16
Nova guia per gestionar la seguretat i salut a les obres de rehabilitació i manteniment que explica les recomanacions i obligacions a seguir per la propietat d’un immoble.
13/05/16
Nova aplicació gratuïta de l'Institut Valencià de l'Edificació per realizar una estimació de costos, en funció de les característiques de l'edifici objecte de l' informe d'avaluació de l'edifici i la certificació energètica
17/03/16
L'INSHT ha realitzat una nova de la guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels llocs de treball
02/02/16
En aquesta nova edició s’han afegit el últims canvis en la tramitació telemàtica així com enllaços incorrectes que hi havia en anteriors versions
15/12/15
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat una actualització del document a l'abast sobre criteris per a la redacció d'informes, certificats, peritatges i dictàmens
30/11/15
L'àrea tècnica del CAATEEB ha elaborat un nou document a l'abast sobre control de qualitat en estructura metàl·lica adaptat a la Instrucció d'acer estructural (EAE).
16/11/15
L'Àrea tècnica del CAATEEB ha publicat un nou document a l'abast on trobareu preguntes i respostes de seguretat i salut en el sector de la construcció
30/07/15
L'Institut de seguretat i salut laboral ha incorporat dos fulls monogràfics sobre risc elèctric i sobre llocs de treball. I, L'INSHT ha publicat dues NTP de plataformes elevadores mòbils de personal.
14/12/14
Sèrie de documents sobre l’aplicació del CTE a edificis D’ÚS RESIDENCIAL: HABITATGE (DAV), corresponents als Documents Bàsics.
14/12/14
A la venda llibre sobre la gestió de la qualitat a l'arquitectura tècnica

Subvencions

23/09/16
Publicada la convocatoria d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges al barri de Canyelles i sud-oest del Besòs de la ciutat de barcelona per a l'any 2016
29/02/16
Publicada al DOGC una nova convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges de Barcelona.
05/11/14
Publicat el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma de Catalunya, pel Pla Estatal de Foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016

Tècnica i professió

31/05/16
El Departament de Territori i Sostenibilitat crea una comissió per implantar una metodología més completa en projectes d'obra pública
05/04/16
El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha fet una actualització dels programes per a la certificació d'eficiència energètica d’edificis CERMA i CE3
15/01/16
L'Àrea Tècnica i l'Assessoria Jurídica del CAATEEB han elaborat una nota informativa sobre les les inspeccions dels certificats d’eficiència energètica dels edificis que està realitzant l'empresa SUMMA.
14/05/15
S'han publicat al DOGC les noves taxes de la Generalitat de Catalunya per cèdules d'habitabilitat i inspeccions tècniques de l'edifici.