Accés Docència Universitat (UPC) 

Des del CAATEEB t'informem que la docència a la  Universitat és una de les sortides professionals de l’arquitecte tècnic i Enginyer d’Edificació.

 

El col·lectiu de treballadors/es de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) està format per:

Personal Docent i Investigador (PDI)

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

El PDI es classifica en:

 

- Professorat de cossos docents universitaris (Catedràtics, titulars d'universitat o d'escoles universitàries)
- Professorat contractat (tant si parlem de contracte temporal o permanent)
- Personal d'investigació (d'investigació ordinari, d'investigació postdoctoral o d'investigació en formació)

 

 

El PAS es classifica en:

 

1. - PAS funcionari

Grup A: títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.

Grup B: títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari de primer cicle, arquitecte tècnic, formació professional de tercer grau o equivalent.

Grup C: títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent.

Grup D: títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent.

 

2. - Personal eventual  (Personal que ocupen un lloc de treball considerat de confiança o d'assessorament no reservat a funcionaris.

 

3. - Personal interí (Personal que presta serveis amb caràcter transitori en virtut d'un nomenament subjecte al dret administratiu)

 

4. - PAS laboral

    • Personal laboral indefinit ( Personal que s'incorpora a la UPC amb un contracte laboral indefinit i després d'haver superat el procés selectiu d'accés a la Universitat)

Agrupat segons el nivell de titulació mínima exigida per ingressar-hi en:

Grup I: títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent.
Grup II: títol d'enginyer tècnic, diplomat universitari de primer cicle, arquitecte tècnic, formació professional de tercer grau o equivalent.
Grup III: títol de batxiller, formació professional de segon grau o equivalent.
Grup IV: títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent.

  • Personal laboral temporal
    Contractació  laboral amb caràcter no permanent.

 

*Informació més detallada aquí


 

Com un Arquitecte Tènic o Enginyer d'Edificació pot accedir a la Docència?

L’accés d'aquests professionals en aquesta branca pot ser com a Funcionari al grup B, Personal eventual, Personal interi, o Personal laboral al grup II.

 

Que fer per treballar com a professorat docent universitari (PDI)

1. Estar habilitat (informació a la web de concursos).
2. Superar el corresponent concurs d'accés convocat per la Universitat.

 

I per treballar com a professorat contractat (PDI)?

1. Estar acreditat (informació a la web de concursos) en el cas de:

         a. Professorat contractat permanent: catedràtic, agregat i col•laborador permanent.
         b. Professorat contractat temporal: lector i col•laborador.

2. Superar el corresponent concurs d'accés convocat per la Universitat.

 

 

 

Si vols més informació clica a:

Treballar a la UPC

Contractes vinculats a les beques de recerca

Borsa de treball per a reforços eventuals