Actualitat del Servei de Validació i Registre 

En aquesta secció trobareu notícies, informacions i novetats relacionades amb l’Àrea de Validació i Registre del CAATEEB. També podreu consultar amb més detall tota la informació referent a aquests temes.
 
23/03/17
Saber quins impresos hem de presentar per a cada visat és una tasca que fa l’Oficina Virtual, ja que tria els impresos adequats en funció dels treballs que es sol·licitin i els genera automàticament amb les dades de l'expedient.
15/03/17
En adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb, mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import en tramitar el visat d’aquest llibre d’incidències.
15/02/17
El CAATEEB ha incorporat la possibilitat de visar tots els treballs professionals, exceptuant obra i seguretat, acollint-se a la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva
21/12/16
En l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, que va tenir lloc el passat 20 de desembre de 2016, es va acordar actualitzar els preus dels tràmits de visat i registre corresponents als treballs professionals.
14/12/16
En el moment de tramitar el visat d’una Cèdula d’Habitabilitat, tenim la possibilitat d’adjuntar l’Annex Fotogràfic. Conegueu per a que pot ser útil aquest document.
12/12/16
Recentment s'ha actualitzat el Document Guia 08 sobre la redacció d'informes ITE afegint recomanacions per tal d'evitar requeriments en l'obtenció del Certificat d'Aptitud.
09/12/16
A continuació s'explica pas a pas com es pot fer una simulació de les despeses de visat a partir d'una simulació de tarifa d'un exemple habitual.
07/12/16
Un dels objectius de la validació d’idoneïtat dels informes ITE és la de reduir posteriors requeriments amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb l’obtenció del Certificat d’Aptitud que correspongui.
25/10/16
El Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), ha tancat el termini d’admissió de sol·licituds corresponents a la Convocatòria 2016 el dia 25 d'octubre de 2016 per exhauriment de la dotació econòmica de la convocatòria
05/10/16
La Gerència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la Convocatòria de l'any 2016 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'us residencial i habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat.
02/09/16
La renúncia és el tràmit mitjançant el qual el tècnic que té assumides unes determinades intervencions, desisteix o deixa de fer-se'n càrrec. Conegueu quins són els passos per al tràmit.
31/08/16
Actualitza el teu historial professional de visats comunicant el final d’obra per acotar la vostra responsabilitat civil i limitar la responsabilitat d’obra viva
20/07/16
A continuació s'explica com es pot facturar el visat a nom del vostre despatx professional, empresa o a tercers.
20/07/16
Per tal de complir amb la legislació vigent, cal conèixer quan és necessària la presència del coordinador de seguretat i salut. En el cas que la CSS sigui obligatòria, cal informar al client per tal que aquesta l'assumeixi un tècnic competent.
22/06/16
El CAATEEB ja realitza el visat i validació d'idoneïtat dels informes ITE en el termini d'una jornada laboral.
14/06/16
Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el Cadastre.
06/06/16
Un cop realitzat l'Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici cal que la propietat (o el seu representant autoritzat) presenti a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la sol·licitud del certificat d'aptitud.
01/06/16
En relació a les circulars 2 i 6 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a continuació expliquem els detalls i particularitats de la Declaració Responsable en funció de l'antiguitat de l'edifici i altres preguntes freqüents sobre el tràmit.
25/05/16
Quan es presenta l’informe ITE a l'Administració per l'obtenció del Certificat d'Aptitud, aquesta té un màxim de 3 mesos des de la data de la sol·licitud per resoldre. En aquest període poden apareixer requeriments, a continuació expliquem com procedir.
02/05/16
El llibre d'incidències és un document que hi ha d'haver a tota obra, reconegut pel Real Decret 1627/97 com a únic mitjà per dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat i salut.
27/04/16
Entre tots els avantatges que suposa el visat dels treballs professionals trobem la garantia, tant pel tècnic com pel client, que la documentació s’arxiva i custòdia durant el període de responsabilitat establert legalment.
25/04/16
D'acord al Decret 67/2015 els informes ITE s'han de redactar mitjançant el Portal Generador d'Informes de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. A continuació expliquem com podem fer modificacions amb aquesta eina informàtica.
25/04/16
Cada vegada hi ha més persones que fan servir els certificats digitals per a realitzar tràmits telemàtics amb l’Administració. La presentació de la Renda 2015 és un d'aquests tràmits que es poden fer mitjançant idCAT.
19/04/16
El CAATEEB ha preparat un manual per tal de fer recerques als expedients a través de l'oficina virtual.
11/04/16
Cal disposar de cobertura d’Assegurança de Responsabilitat Civil al iniciar el treball i, també, durant els períodes de responsabilitat.
11/04/16
Per disposar d’informació suficient per a la valoració de l’estat de l’edifici convé visitar tots els elements comunitaris, i com a mínim el 80% de les entitats que composen l’edifici, i alhora accedir al 100% de les entitats que són considerades de risc.
04/04/16
El CAATEEB ofereix la validació d’idoneïtat de l’informe ITE com a valor afegit al tràmit de visat. Aquesta validació d’idoneïtat amb el visat aporta avantatges, no només per al tècnic redactor, sinó també per al client i per a la pròpia Administració.
21/03/16
El CAATEEB ha preparat un manual per tal de consultar l'historial de facturació a través de l'oficina virtual.
21/03/16
L’historial professional de visats del col·legiat reflecteix tota la relació d’obres i treballs visats que hem realitzat en el decurs de la nostra trajectòria professional.
16/02/16
Amb l’entrada en vigor del D67/2015 la redacció d’Informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici es duu a terme a través del Portal Generador d’Informes ITE. Expliquem el procediment a seguir a partir del tancament de l’informe en aquest Portal.
01/02/16
Haureu de comunicar a través de l'oficina virtual del CAATEEB l’inici d’obres en un termini màxim de 10 dies i el final d’obres en un termini màxim de 30 dies.
27/01/16
Aquí trobareu informació d'utilitat per poder fer el tràmit telemàtic de les cèdules de segona ocupació, tant amb el Col·legi com amb la Generalitat.
26/01/16
Nou Document Guia 08 sobre la redacció d’informes d’Inspecció tècnica de l’edifici segons el Decret 67/2015
19/01/16
El 29 de gener de 2016 finalitza el termini per presentar la sol·licitud dels ajuts del Consorci Metropolità de l’Habitatge
04/11/15
Les ITE’s amb visita d’inspecció feta abans del 27 de maig del 2015 amb el model del Decret 187/2015, s’han de presentar a l’Administració com a màxim el 27 de novembre de 2015.
30/10/15
Per fer el tràmit amb l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de l’Agència de l’Habitatge, només cal disposar del número de referència de la comprovació col·legial telemàtica i signatura digital vigent.
21/08/15
L’Ajuntament de Collsuspina ha culminat el procés d’implantació d’e-SET.
09/07/15
Segons les bases establertes a la Convocatòria de l’any 2015 per a la concessió de subvencions, el mes d’agost es inhàbil per sol·licitar l’informe d’idoneïtat en el CAATEEB.
23/06/15
Per a tots aquells expedients que hagin sol·licitat la gestió del tràmit al CAATEEB abans de l’entrada en vigor del Decret 67/2015, el Col·legi ha fet una comunicació als propietaris.
31/03/15
Al visar obtindràs la Carta de garantia de cobertura de RC de MUSAAT, que és el resguard d’haver fet la comunicació del risc a la Companyia.
04/03/15
Les obres es poden iniciar, en el moment en que es rep la notificació del CMH.
03/03/15
Al visar es registren, validen i arxiven tots els documents tècnics. Amb el registre només es registra la nota d’encàrrec i, si s’escau, es fa la notificació a la Companyia d’assegurances si s’ha gestionat la pòlissa amb la Corredoria del CAATEEB.
25/02/15
La Gerència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la Convocatòria de l'any 2015 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'us residencial i habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat.
24/02/15
A partir del 3 de març, el document de declaració responsable RE-800 serà l’únic admès per acreditar l’antiguitat en la sol·licitud de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació per aquells habitatges construïts abans de l'11 d'agost de 1984.
17/02/15
El CMH ha tancat el termini d’admissió de sol·licituds corresponents a la Convocatòria 2014 el dia 13/02/2015
17/02/15
Comunicar els treballs per cobrir la Responsabilitat Civil a l’asseguradora al visar.
28/11/14
Per facilitar el procés de tramitació dels Certificats d’Habitatge Usat amb l’Agència de l’Habitatge, us fem un resum dels documents que són acceptats per justificar l’antiguitat de l’habitatge que esteu certificant.
26/11/14
Si tramites els teus projectes amb el CAATEEB, sol·licitant el visat o el registre, disposaràs de tots els teus documents allà on estiguis.
04/11/14
Sempre serà la propietat, o com a representant el tècnic, qui haurà de presentar la ITE directament a Habitatge, amb la justificació dels requeriments.
04/11/14
Els marcadors faciliten molt la lectura del document a tercers i donen qualitat al teu treball.
07/10/14
En una ITE amb deficiències greus, caldrà esmenar les deficiències en el termini que s’hagi indicat en l’informe tècnic.
23/09/14
Segons les dades obtingudes, les tramitacions i consultes realitzades mitjançant eines a distància no han deixat de créixer des del 2010 i ja suposen el 82% del total.
09/09/14
Visar és una garantia per al professional i també per al client
30/06/14
La majoria dels prop de 7000 projectes visats en l’últim any, son reformes en elements comuns d’edificis plurifamiliars, que corresponen a encàrrecs professional que s’han generat a conseqüència de la prèvia inspecció tècnica de l’edifici.
25/06/14
Des de que va entrar en vigor l’obligació de tenir l’Etiqueta d’Eficiència energètica al juny del 2013, s’han visat 11.824 certificats d’eficiència energètica i 33.998 certificats d’habitatge usat.
13/06/14
Us donem unes recomanacions per afavorir el procés de visat dels documents que envieu en els vostres expedients, tramitats per l’oficina virtual.
11/06/14
La tramitació digital s’ha convertit en aquest dos últims anys en el canal principal per tramitar el Visat col·legial.
28/05/14
Si disposeu d’un certificat IdCAT, aquest té una validesa inicial de quatre anys. Passat aquest temps, i a dos mesos vista de la data de caducitat, podeu optar per la seva renovació.
07/05/14
Per a fer determinats tipus d'obres menors en el municipi de Vilafranca del Penedès, es substitueix la llicència urbanística, per una comunicació prèvia.
18/03/14
El CAATEEB edita un nou Document Guia on es mostra pas a pas tot el tràmit del certificat d'habitabilitat, des de com acreditar l’antiguitat de l’habitatge fins a sol·licitar la cèdula d'habitabilitat a través de l'Oficina Virtual de la Generalitat.
31/01/14
Des de l'any 2014, quan vises un certificat d’habitatge usat (CHU) o un certificat d’eficiència energètica (CEE) conjuntament s'aplica un descompte especial
10/12/13
Recordeu que a través de l’aplicatiu OVT de l’Agencia de l’Habitatge, a més de consultar si un habitatge ha tingut cèdula atorgada per la Generalitat fins al 31/12/2008, també es pot consultar en quin punt es troben les tramitacions actuals.
23/10/13
Visar digitalment a través de l'Oficina Virtual té grans avantatges. Un dels més destacats és aconseguir un descompte en el preu del visat.
15/10/13
Per reduir el pes d’un document PDF abans d’enviar-ho a través de l’Oficina Virtual del Col·legi per tramitar i evitar possibles incidències produïdes per aquest fet, us recomanem seguir els següents passos:
08/10/13
Recordem que la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) és obligatòria per tots els edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat de 45 anys, tal com indica el programa d’inspeccions publicat a l’annex III del Decret 187/2010.
01/10/13
El CAATEEB us ofereix cobertura de responsabilitat civil gratuïta per mitjà de la pòlissa col·lectiva contractada a través del Col·legi si viseu algun d'aquests treballs.