26/1/2015

 Documents Guia de validació i registre

Col·lecció de manuals sobre diferents aspectes relacionats amb la validació i registre del treballs professionals pensats per donar resposta als dubtes i consultes més habituals.

 • Document Guia 8. - Redacció d’informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici segons el Decret 67/2015

  Data: 26/01/2016

  El CAATEEB posa a la disposició de tots els tècnics el Document Guia 08 per tal que serveixi d’ajuda a la redacció d’informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici segons el Decret 67/2015.

  Hi trobareu informació pràctica sobre el Decret 67/2015, instruccions per tal de redactar un informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici complet, i també algunes preguntes freqüents sobre el visat i validació del document i posterior tramitació a l’Agència Catalana de l’Habitatge.

  Descarregar

 • Document Guia 7. - Tramitació del Certificat d’Habitabilitat, segons el D141/2012

  Data de publicació: 17/01/2014

  En aquest Document Guia, us mostrem pas a pas, com acreditar l’antiguitat de l’habitatge, com comprovar si l’habitatge disposa o no de Cèdula d’Habitabilitat, quins impresos necessiteu emplenar segons l’habitatge, quins decrets heu de validar per comprovar les condicions d’habitabilitat.

  També s'explica com tramitar el Certificat d’Habilitat a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB i com sol·licitar la Cèdula d’Habitabilitat a través de l’Oficina Virtual de la Generalitat.

  Descarregar

 • Document Guia 6. - Criteris sobre l’Informe d’Idoneïtat Tècnica a l’Ajuntament de Barcelona

  Data: 17/03/2014

  En aquest Document Guia actualitzat, s’explica el contingut i el procediment de tramitació d’un Informe d’Idoneïtat tècnica, segons els paràmetres establers a la Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

  Document descatalogat per la publicació de la Instrucció tècnica de verificació i control de projectes i eines d’ajuda.  

  NO DISPONIBLE

 • Document Guia 5 - Actualització criteris per elaborar un Informe de inspecció tècnica

  Data: 17/03/2014

  En aquest nou Document Guia, s’expliquen el continguts i el procediment de tramitació d’un Informe d’inspecció tècnica, segons els paràmetres establerts al Decret 187/2010, així com els objectius de la norma, el seu àmbit d’aplicació i els supòsits d’obligatorietat.


  Document descatalogat per la derogació del Decret 187/2010. Veure Document Guia-08  

  NO DISPONIBLE

 • Document Guia 4. - Visar o registrar?

  Data: 24/12/2012

  CAATEEB ha actualitzat aquest Document Guia, creat per explicar el procediment del visat i del registre col·legial després de la implantació de la Llei Òmnibus i del RD 1000/2010. El visat col·legial es manté en tots els treballs professionals com a garantía del professional davant el seu client i l'Administració, i és obligatori en els casos que estableix el RD 1000/2010.

  Per complir amb els tràmits preceptius, s'ha creat un registre d'actuacions professionals pels casos en que el professional i el seu client optin per no visar el treball professional.

  Descarregar

 • Document Guia 3. - Informe per a la transmissió d'habitatge usat

  Data: 01/04/2009

  Amb aquest document podreu saber desprès d’una inspecció a un habitatge usat, que heu d’emetre si aquest no compleix amb el Decret d’habitabilitat vigent, i per tant no es pugui complimentar el Certificat d’habitabilitat d’habitatge usat.


  Descarregar

 • Document Guia 2. - El tancament dels expedients d'obra

  Data: 01/04/2009

  Amb el DG 02, podreu informar-vos de com fer el tancament dels vostres expedients d’obra, mitjançant la renúncia, el tancament d’ofici i el Certificat Final d’Obra, depenent de si l’obra és o no del CTE. També podreu saber quins són els requisits per poder fer el tràmit corresponent.

  Descarregar

 • Document Guia 1. - Com saber si a l'obra l'afecta el CTE

  Data de publicació: 02/05/2008

  Amb la recent entrada en funcionament del CTE, són diversos els dubtes que es poden plantejar a l’hora de visar una obra. Per donar resposta a aquestes incerteses i oferir suport constant a la tasca professional dels nostres col·legiats, des del CAATEEB llancem aquest número dels “Documents Guia” del Visat.

  Descarregar

 • Document Guia 00. - El tràmit del visat adaptat al CTE

  Data: 26/11/2007

  Des del Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i dels Col·legis que el conformen, hem treballat de forma conjunta per facilitar-vos al màxim la transició de les noves exigències que s’estableixen en el CTE en matèria de visats. En el núm. 00 dels “Document Guia” hi trobareu amplia informació sobre aquest tema.


  Descarregar