Inspecció Tècnica de l'Edifici

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment i que es regula en el DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

 

El visat i la validació d'idoneïtat de les ITE

El CAATEEB ofereix la validació d’idoneïtat de l’informe ITE com a valor afegit al tràmit de visat que es fa en el període d'una jornada laboral i aporta avantatges, no només per al tècnic redactor, sinó també per al client i per a la pròpia Administració.  Per tal que la validació d'idoneïtat serveixi per reduir requeriments caldrà que el visat sigui previ a la sol·licitud del Certificat d'Aptitud, tal com s'explica en la pregunta freqüent En quin moment visem el document ITE?

 

A més a més, la ITE forma part dels treballs que es poden acollir a la pòlissa col·lectiva del CAATEEB en el moment de visar. Podeu ampliar més informació.


Eines per redactar un informe ITE i sol·licitar el Certificat d'Aptitud