20/05/2021
Institucionals  

 Assemblea General de col·legiats 

CAATEEB - Barcelona 
L’Assemblea General del 20 de maig tindrà lloc en format telemàtic per videoconferència, amb motiu de la COVID-19. Cal que els col·legiats que vulgueu assistir-hi, us inscriviu per rebre les credencials 
 

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 12 d'abril de 2021, ha acordat convocar l'Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d'acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

Dia: Dijous, 20 de maig de 2021
Hora:  18.00 hores
Format:  Per videoconferència

Els col·legiats i col·legiades que vulgueu assistir-hi, us hi heu d’inscriure per rebre les credencials (personals i intransferibles) i poder participar en l’Assemblea General. L’enviament de les credencial no és automàtic, les rebreu amb antelació suficient a la data de l’Assemblea General.

Inscripció a l'Assemblea

Ordre del dia definitiu​​

  1. Informe del president.

  2. Presentació i proposta d'aprovació de la memòria anual de gestió col·legial 2020.

  3. Presentació i proposta d'aprovació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses del CAATEEB corresponent a l'exercici 2020 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2020.

  4. Presentació i proposta d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D'ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).

  5. Presentació i proposta d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).

  6. Elecció, d'entre els assistents a l'Assemblea General, dels col·legiats que s'integraran en la Comissió Econòmica per a l'exercici 2021 (s'han de renovar tres dels seus membres), d'acord amb l'article 66 dels Estatuts col·legials.

  7. Designació de tres interventors i un suplent per a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l'article 46 dels Estatuts col·legials.

  8. Torn obert de paraules. 

D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels Estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del CAATEEB i a les Delegacions, a partir del dia 10 de maig de 2021, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General.

dijous , 20 de maig de 2021  
  De 18:00h. a 20.30h.
  Per videoconferència
--