22/12/2020
Institucionals  

 Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades 

CAATEEB - Barcelona 
L’Assemblea General ordinària convocada per al proper 22 de desembre de 2020, a les 18h, se celebrarà en format telemàtic per videoconferència, amb motiu de la COVID-19. Cal que els col·legiats i col·legiades que vulgueu assistir-hi, us inscriviu per rebre les credencials per poder-vos connectar i participar en l’Assemblea. 
 

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 9 de novembre de 2020, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

Dia: Dimarts, 22 de desembre de 2020
Hora: 18.00 hores
Format: Per videoconferència

Els col·legiats i col·legiades que vulgueu assistir-hi, us hi heu d’inscriure per rebre les credencials (personals i intransferibles) i poder participar en l’Assemblea General. L’enviament de les credencial no és automàtic, les rebreu amb antelació suficient a la data de l’Assemblea General.

Inscriu-te a l'Assemblea General


Ordre del dia definitiu

  1. Informe del president.
  2. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021 del CAATEEB
  3. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
  4. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB)
  5. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials
  6. Torn obert de paraules.

D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels Estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del CAATEEB i a les Delegacions, a partir del dia 11 de desembre de 2020, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General.

dimarts , 22 de desembre de 2020  
  A partir de les 18:00h.
  Per videoconferència