09/06/2022
Institucionals  

 Convocatòria Assemblea General ordinària i Assemblea General extraordinària 

CAATEEB - Barcelona 
La Junta de Govern de 25 d’abril ha convocat l’Assemblea General ordinària i, a continuació, l’Assemblea General extraordinària (per a la modificació dels estatuts del Col·legi) d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent. 
 

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 25 d’abril de 2022, va acordar convocar l’Assemblea General ordinària i, a continuació, l’Assemblea General extraordinària (per a la modificació dels Estatuts del Col·legi), d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.


Dia:Dijous, 9 de juny de 2022
Hora: 17.00 hores
Format: Mixt (assistència presencial a la seu del Col·legi o per videoconferència)

Els col·legiats i col·legiades que vulgueu assistir a l’Assemblea General per videoconferència (a través de la plataforma Zoom), us hi heu d’inscriure per rebre les credencials (personals i intransferibles) per poder-vos-hi connectar. L’enviament de les credencials no és automàtic, les rebreu amb antelació suficient a la data de l’Assemblea.

Assemblea General ordinària del CAATEEB

Ordre del dia definitiu

 1. ​Informe del president.
 2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria anual de gestió col·legial 2021.
 3. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB corresponent a l’exercici 2021 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2021.
 4. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
 5. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
 6. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, dels col·legiats que s’integraran en la Comissió Econòmica per a l’exercici 2022 (s’han de renovar tres dels seus membres), d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials. 
 7. Proposta de constitució societat d’agència d’assegurances per a la comercialització de productes d’estalvi. 
 8. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General ordinària, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials. 
 9. Torn obert de paraules.

D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels Estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del CAATEEB i a les Delegacions, a partir del dia 30 de maig de 2022, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General ordinària.

Assemblea General extraordinària del CAATEEB

Ordre del dia definitiu​​

 1. Presentació i proposta d’aprovació de la modificació parcial dels Estatuts del CAATEEB.
 2. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General extraordinària, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.​

Els objectius i la justificació de la proposta de modificació dels Estatuts són:

 • Ratificar els preceptes modificats al 2015 i anul·lats per una sentència del TSJC: (que van ser anul·lats per una errada formal de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va resoldre els recursos interposats pels Col·legis d’Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics Industrials, i que també va determinar l’eliminació del terme “enginyer d’edificació” dels Estatuts):
  • Adaptació a la legislació vigent i supressió de preceptes derogats per les normatives en vigor (visat col·legial...)
  • Modernitzar, agilitzar i fer més eficient l’activitat col·legial.
  • Millorar la regulació estatutària, corregint algunes mancances detectades en la seva aplicació, així com donar resposta a les noves necessitats generals dels col·legiats i de la professió i del propi Col·legi
  • Incorporar de forma expressa el principi d’autonomia del Col·legi respecte a les altres corporacions col·legials de la mateixa professió, i els principis de col·laboració i cooperació que han de regir la relació mútua.
 • Canviar el nom del Col·legi per donar visibilitat a la professió, reforçar la marca de la Institució i respectar el principi d’igualtat de gènere, i en compliment de la jurisprudència sobre el terme “enginyer d’edificació” i els requeriments de la Generalitat.
 • Igualment, adaptar els Estatuts a la legislació vigent al 2022 i seguir avançant en la simplificació, eficiència i digitalització col·legial (p.ex. eleccions electròniques).

Els col·legiats i col·legiades tenen a la seva disposició la proposta definitiva de modificació parcial dels Estatuts redactada per la Junta de Govern que se sotmetrà a decisió de l’Assemblea General extraordinària. També es pot sol·licitar en format paper a la Secretaria del CAATEEB i a les Delegacions.​

>Acta de l'Assemblea del 14 de desembre de 2021​dijous , 9 de juny de 2022  
  17:00h
  Sala d'actes del CAATEEB - Bon Pastor 5