26/11/2020
Institucionals  

 Assemblea General de col·legiats 

CAATEEB - Barcelona 
La Junta de Govern del CAATEEB ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades per al proper 26 de novembre, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent. 
 

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 15 d’octubre de 2020, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades (corresponent al primer semestre de l’any, que, amb motiu de l’evolució de l’emergència sanitària per la COVID-19, inicialment es va haver de posposar i posteriorment es va haver de desconvocar la que s’havia previst en format presencial per al 20 d’octubre), d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

Dia:Dijous, 26 de novembre de 2020
Hora:18.00 hores
Format: Per videoconferència
Per videoconferència a través de la plataforma Zoom. Els col·legiats i col·legiades que vulgueu assistir-hi, us heu d’inscriure per rebre les credencials (personals i intransferibles) i poder participar en l’Assemblea General. <

L’enviament de les credencials no serà automàtic, les rebreu amb antelació suficient a la data de l’Assemblea General

Inscriure's a l'Assemblea

Ordre del dia definitiu

  1. Informe del president
  2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria anual de gestió col·legial 2019
  3. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB corresponent a l’exercici 2019 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2019
  4. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB)
  5. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB)
  6. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, dels col·legiats que s’integraran en la Comissió Econòmica per a l’exercici 2020 (s’han de renovar tres dels seus membres), d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials
  7. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials
  8. Torn obert de paraules

D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels Estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del CAATEEB i a les Delegacions, a partir del dia 16 de novembre de 2020, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General.

dijous , 26 de novembre de 2020  
  De 18:00h. a 20.30h.
  Per videoconferència
--