28/06/2022
Pràctica professional  

 Nou Codi Estructural: reparació i manteniment d’estructures. Mapei 

Activitat organitzada conjuntament entre totes les delegacions 
Aprofundiment en el nou Codi Estructural en l’àmbit de la reparació i el manteniment d’estructures de formigó existent. 
 

L'objectiu de la sessió que ofereix MAPEI als professionals, de manera gratuïta, és aprofundir en el coneixement del nou Codi Estructural a l’àmbit de la reparació i el manteniment d’estructures de formigó existent. Una breu introducció del marc reglamentari,que exposarà els principals articles que fan referència a la reparació i al reforç d’estructures i protecció, anirà seguida de l'aprofundiment en com afrontar el projecte de reparació; veurem també exemples pràctics de projectes en els que ja s’ha utilitzat.

assistiu a la sessió:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFiMGUyY2UtMjEzYS00NDc5LWJmOWUtMjFmNTQwZGVkYzAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a89ca1e-6149-40f1-95b4-3123ceacb89c%22%2c%22Oid%22%3a%2284e2c498-8fe9-48b3-9b65-3f1d7ed9f617%22%7d

Programa

INTRODUCCIÓ AL NOU CODI ESTRUCTURAL

- Vida útil

- Gestió

- Durabilitat

- Sostenibilitat

- Pla de manteniment

- Avaluació d’estructures existents

- Requisits

- Metodologia

INTERVENCIÓ: SISTEMAS PER A LA PROTECCIÓ, REPARACIÓ Y REFORÇ D’ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

- Sistemes de reparació d’estructures. Principis i mètodes

- Sistemes de reforç d’estructures de formigó. Principis i mètode

- Sistemes de protecció per a la millora de la durabilitat. Principis i mètode

- Posada en obra de los productes de protecció, reparació i reforç

UNE-EN 1504-10

EXEMPLES PRÀCTICS

- Projecte de reparació i pla de manteniment d’un edifici d’habitatges

- Projecte de reparació i pla de manteniment d’una instal·lació industrial

dimarts , 28 de juny de 2022  
  de 17 a 18.30 hores
  on line
Gratuït