Divendres 10 d'abril de 2015
De 10 a 12 hores
Palau Robert (Sala Cotxeres) - Passeig de Gràcia, 107 08008 Barcelona
Gratuït
26/3/2015
Llibre d'incidències

 Presentació del llibre d'incidències electrònic - Lie

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
En aquesta jornada es presentarà el llibre d'incidències electrònic - Lie, una eina web que permetrà simplificar tràmits a l'obra mitjançant les noves tecnologies
 

El Reial Decret 1627/1997, en el seu article 13, obliga a l’existència del llibre d’incidències a tota obra de construcció, amb la finalitat de facilitar el control i seguiment del pla de seguretat i salut. El mateix articulat insta als col·legis professionals i a les oficines supervisores de projectes (obres de les administracions públiques) a facilitar el llibre d’incidències als tècnics que hagin d’aprovar el pla de seguretat i salut de l’obra.


El projecte d’eina web que avui es presenta, realitzat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, en col·laboració amb el de Madrid, busca dotar als tècnics competents d’un sistema àgil de llibre d'incidències electrònic (Lie) que permeti la substitució gradual de l’actual llibre d'incidències de paper a les obres de construcció i enginyeria civil tot i donant ple compliment de les prescripcions legals vigents.


Aquesta iniciativa possibilita un bon i adequat aprofitament de les noves tecnologies en la gestió de la seguretat i salut en determinades obres de construcció, la qual cosa ha de facilitar, agilitzar i millorar el desenvolupament de las tasques dels coordinadors en matèria de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra, fet, que directa o indirectament incideix en la millora de la seguretat i salut en el treball i a l’eficiència i simplificació de l’activitat preventiva.


El projecte del CAATEEB de fer un llibre d’incidències en format electrònic ha estat acollit i recolzat per part del DEMO que ha considerat aquesta proposta, a més, dins la mateixa línia d’actuacions que es promouen actualment a l’administració: simplificar tràmits i donar impuls a la utilització de mitjans electrònics, a fi d’aconseguir un aprofitament de les noves tecnologies de manera que es facilitin i agilitzin els tràmits i les interrelacions.

 

 Programa  
 10:00 h Acollida dels assistents
 10:15 h Presentació i obertura de la Jornada tècnica
Jordi Miró i Meix. Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del DEMO
M. Rosa Remolà i Ferrer. Presidenta del CAATEEB
 10:30 h El Reial Decret 1627/97 i el Llibre d’incidències electrònic
Jaume de Montserrat i Nonó. Subdirector general de Seguretat i Salut Laboral del DEMO
M. Àngels Sánchez i Pi. Membre de la Junta de Govern del CAATEEB
 10:45 h Presentació del Llibre d’incidències electrònic - Lie
Manuel Segura Labanda. Director de l'Àrea tècnica del CAATEEB
 11:30 h Torn obert de paraula
 12:00 h Cloenda de la Jornada

 

Organitzen:

 

 

En línia
, per telèfon al 93 240 20 60