04/05/2017 
18:00 
Sala d'actes del CAATEEB 
 
18/04/2017 
Assemblea 

 Assemblea General Ordinària 

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 
La Junta de Govern del CAATEEB ha convocat per al proper  4 de maig l'Assemblea General Ordinària de col·legiats del CAATEEB
 

La Junta de Govern del CAATEEB, en reunió de 20 de març de 2017, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.Dia: 4 de maig de 2017 (dijous)
Hora: 18.00 hores
Lloc: sala d’actes del CAATEEB (Bon Pastor, 5, Barcelona)

Ordre del dia definitiu

  1. Informe del president
  2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria anual de gestió col·legial 2016
  3. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB corresponent a l’exercici 2016 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2016.
  4. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB).
  5. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al CAATEEB)
  6. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, dels col·legiats que s’integraran en la Comissió Econòmica per a l’exercici 2017 (s’han de renovar tres dels seus membres), d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials
  7. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials
  8. Torn obert de paraules


D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del CAATEEB i a les Delegacions, a partir del dia 24 d’abril de 2017, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General.

 

Més informació