9/7/2018
ACTUALITAT

 DRPOB-19: Declaració Responsable del/s propietari/s conforme es donarà compliment als deures legals de reallotjament provisional i de retorn

En relació a la recent modificació de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO) per protegir els drets dels veïns i veïnes en les rehabilitacions d’edificis d’habitatges s'ha creat la DRPOB-19

Tal com expliquem en la nota d'actualitat Modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO), una de les novetats introduïdes per la modificació d'aquesta ordenança, té com a objectiu principal garantir que els propietaris compliran els deures legals de reallotjament i retorn dels ocupants legals als que sigui necessari desallotjar mentre durin les obres. I facilitar les actuacions disciplinàries en cas d’incompliment en obres de rehabilitació.

És per aquesta raó, que la declaració responsable DRPOB-19 serà necessària, doncs, per poder tramitar les llicències i comunicats d’obres vinculades a les rehabilitacions, conservació i enderrocs d’habitatges. I permetrà identificar els possibles incompliments de les obligacions establertes per tal de, en aquests casos, poder denegar les llicències i facilitar, si s’escau, iniciar les actuacions disciplinàries pertinents per part de la regidoria d’Habitatge. 

Quin és el contingut de la DRPOB-19?

 En la DRPOB-19 el propietari es comprometrà a donar compliment als deures legals de reallotjament i de retorn.

​Per altra banda, s’exigirà la presentació d’un pla de reallotjament amb la identificació dels pisos afectats i s’incorpora també l’obligació de comptar amb un informe per part d’Habitatge que avaluï l’adequació d’aquest pla.  Aquest informe preceptiu i vinculant per a la tramitació i atorgament de la llicència.

 Per conèixer més informació sobre Quan serà preceptiu l'Informe Previ d'Habitatge o com es sol·licita, podeu consultar les preguntes freqüents i notes d'actualitat del Servei de Validació.