7/10/2021
Idoneïtat Tècnica

 Document d’acceptació de residus. Què és i altres aspectes a tenir en compte en els expedients d’idoneïtat tècnica

A continuació us expliquem què és el Document d’acceptació de residus i altres aspectes a tenir en compte pels projectes e-llicències.

​​​
La regulació del control de residus a la ciutat de Barcelona (i a tot Catalunya) està determinada pels següents decrets:

  • RD 105/2008, de l'1 de febrer; que regula la producció i gestió dels residus de construcció
  • D89/2010, del 29 de juny; que aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC)
  • D152/2017, de 17 d'octubre; sobre la classificació, codificació i gestió dels residus a Catalunya
  • RD 210/2018, de 6 d'abril; que aprova el programa de Prevenció i gestió  de residus i recursos a Catalunya (PRECAT)

L'objectiu de l'administració competent és poder regular la producció i gestió dels residus de la construcció i la demolició, així com també els aspectes relacionats amb el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

El RD 210/2018 deroga parts del D89/2010, respecte la gestió dels residus. El canvi més significatiu és la supressió de l'antiga fiança a dipositar a l'ajuntament quan s'obté la llicència, que queda substituïda per un document d'acceptació d'un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat.

En aquest document s'ha d'informar el codi del gestor, l'adreça de l'obra i l'import del dipòsit. Haurà d'estar signat pel productor i pel gestor dels residus.

L'ajuntament de Barcelona demana aquest document per obtenir l'informe d'idoneïtat tècnica en cas de projectes de llicència d'obra major i d'enderroc total.

Sempre que aquest document estigui inclòs en la guia de tramitació, caldrà incloure'l degudament emplenat i signat per les parts dins del document pdf 4 -AAB-.

Podeu trobar el model del document al següent enllaç:

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus_de_la_construccio/

Podeu trobar més informació en els Documents a l'abast 13.2 Enderrocs en la construcció i 13.3. Residus de la construcció i en la notícia Modificació de la normativa de gestió de residus a Catalunya.