27/4/2021
Idoneïtat Tècnica

 Quan i com emplenar la INPOB-01

Aclariments sobre la informació a facilitar a l’imprès INPOB-01 per projectes e-llicències de Barcelona. Diferències entre sol·licitant, representant legal i representant pel tràmit d’obres

L’imprès referent a la documentació acreditativa de la representació és la INPOB-01, apareix a la consulta prèvia final i és el document necessari per tal d’autoritzar a algú diferent al sol·licitant en el procediment administratiu per a la tramitació de l'expedient de les obres

Aquest document caldrà aportar-lo sempre que a la consulta prèvia s’informi d’un representant del sol·licitant.

El document consta de 3 camps genèrics a emplenar. Els dos primers camps fan referència al sol·licitant i el darrer a la persona a la que s’autoritza per representar al primer al tràmit d’obres. Per tal d’emplenar correctament els diferents camps caldrà seguir les següents directrius:

 • ​Primer camp: “Sr./Sra. (NOM I COGNOMS) ......................................................., major d’edat i amb DNI/NIE ................................. com a promotor de les obres següents.”
  • En cas que el sol·licitant sigui una persona física aquest camp apareixerà emplenat i no caldrà modificar-lo.
  • En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica (per exemple una comunitat de propietaris, comunitat de béns o una empresa), aquest camp caldrà emplenar-lo amb les dades del representant legal d’aquest persona jurídica (en el cas de comunitat de propietaris haurà de ser el president, secretari o administrador, en el cas d’una empresa haurà de ser la persona que disposi de poders legals per representar-la)
 • Segon camp: “I actuant en nom de ................................., amb DNI/NIE/CIF............................ (*)”
  • En cas que el sol·licitant sigui una persona física aquest camp quedarà en blanc tal i com informa l’aclariment: “Omplir únicament en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica”
  • En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica (per exemple una comunitat de propietaris, comunitat de béns o una empresa), aquest camp apareixerà emplenat i no caldrà modificar-lo
  • Referent a “(*)Caldrà aportar la documentació corresponent per acreditar la representació.”
   • En cas que el sol·licitant sigui una comunitat de propietaris caldrà aportar l’acta de la reunió de propietaris on aparegui que la persona informada al primer camp és president, , secretari, administrador o forma part de junta d’obres.(Normalment és a la reunió ordinària anual on es fa aquest nomenament)
   • En cas que el sol·licitant sigui una comunitat de béns caldrà aportar l’escriptura de la constitució de la comunitat de béns on apareguin els participants de la mateixa.
   • En cas que el sol·licitant sigui una empresa caldrà aportar l’escriptura on aparegui que la persona és representant legal de l’empresa
 • Tercer camp: “ NOMENA A: Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) .......................,major d’edat i amb DNI/NIE ...................., com el seu representant en el procediment administratiu per a la tramitació de l'expedient de les obres a dalt indicades.” Caldrà informar les dades de la persona a la que s’està autoritzant a representar al sol·licitant pel tràmit d’obres. Aquesta persona haurà de ser coincident amb la informada en la consulta prèvia.

Per últim caldrà que aquest document estigui signat per la persona autoritzant (representant legal del sol·licitant) i també per la persona autoritzada.

Podeu trobar més informació d'aquesta i altres notícies ​​en l'apartat d'Actualitat de la pàgina d'idoneïtat del CAATEEB