2/3/2021
Idoneïtat tècnica

 Què cal incloure en l’apartat MD4 de la memòria dels projectes e-llicències de Barcelona

A continuació us expliquem quina informació cal incloure en l’apartat MD4 de la memòria dels projectes e-llicències per l’ajuntament de Barcelona.


L'apartat MD4 de la memòria dels projectes e-llicències per l'Ajuntament de Barcelona haurà d'incloure la descripció detallada les obres i instal·lacions objecte de la solució, desenvolupant els sistemes constructius afectats.

Caldrà explicar les actuacions a dur a terme, especificacions tècniques, sistemes constructius afectats, etc. Les intervencions descrites hauran de ser coincidents amb les indicades a la consulta prèvia generada al portal de tràmits de l'ajuntament.

En cas que segons les actuacions a realitzar a la consulta prèvia generada al portal de tràmits de l'ajuntament no surti l'apartat MD4, es detallaran les obres objecte de la solució a l'apartat MD2. 2.2. Descripció de les obres.

  • En cas que les actuacions incloguin modificacions que afectin a l'estructura (Art 128 OME i Art 37.3 ORPIMO) – estintolaments, reforços estructurals, substitucions funcionals, etc. - caldrà incloure els càlculs corresponents:

    • La definició del tipus estructural previst, geometria global, llums previstes, materials.

    • Estudi de càrregues en l'estructura existent abans de l'ampliació o reforma projectada.

    • Estudi de càrregues resultants de l'ampliació o reforma

  • ​En cas d'actuacions que afecten elements o zones protegides arquitectònicament, en que segons la consulta prèvia cal demanar informe previ de patrimoni, si s'aporta un informe previ de patrimoni favorable amb condicions, en aquest apartat s'haurà d'incloure la justificació explícita del compliment d'aquestes.

Podeu trobar més informació d'aquesta i altres notícies ​​en l'apartat d'Actualitat de la pàgina d'idoneïtat del CAATEEB