Actualitat Idoneïtat tècnica

Quan s’ha sol·licitat l’Informe Previ de Patrimoni i passat un mes no s’ha obtingut resposta, hi ha l’opció d’aportar una declaració responsable per poder continuar amb el tràmit d...
En actuacions a l’envolupant de l’edifici i altres casos, caldrà indicar explícitament a la memòria la no afectació de la nidificació de les espècies protegides i incloure l’inform...
Per als projectes d’obres que afectin a béns inclosos en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-artístic, el resultat de la Consulta Prèvia indicarà en cada cas si és nec...
En cas d’obres de reforma interior en que es substitueixi la fusteria exterior, s’haurà de fer la consulta prèvia informant també l’actuació en l’envolupant (façana, pati)
A continuació us expliquem què és el Document d’acceptació de residus i altres aspectes a tenir en compte pels projectes e-llicències.
A continuació us expliquem quin és el plànol de situació i emplaçament que caldrà incloure en els projectes e-llicències i on trobar-lo.
A continuació us expliquem quina informació cal incloure en els projectes e-llicències per tal de justificar l’accessibilitat de les bastides a la vorera.
Si ha caducat l'informe d'idoneïtat tècnica i encara no s'havia activat el permís d'obra, caldrà seguir els passos que s'expliquen a continuació.
Aclariments sobre la informació a facilitar a l’imprès INPOB-01 per projectes e-llicències de Barcelona. Diferències entre sol·licitant, representant legal i representant pel tràmi...
A continuació us expliquem quina informació cal incloure en l’apartat MD4 de la memòria dels projectes e-llicències per l’ajuntament de Barcelona.
Per informar una obra on la tanca ocupa la via pública s’hauràn de fer dues consultes prèvies i dos projectes (encara que a cada un s’ha de fer referència a la totalitat), per tal ...
L’Ajuntament de Barcelona ha implantat una modificació en la tramitació dels IITs des del 2 de novembre de 2020 que implica un canvi en la presentació de la documentació. Aquest ca...
L’Ajuntament de Barcelona ha implantat una modificació en la tramitació dels IITs des del 2 de novembre de 2020 que implica un canvi en la presentació de la documentació. L’oficin...
Des del CAATEEB hem elaborat aquesta llista de preguntes més freqüents davant la modificació en el tràmit de la idoneïtat tècnica ateses les modificacions que realitzarà l'Ajuntame...
L’Ajuntament de Barcelona té previst en breu fer modificacions en la tramitació de la idoneïtat tècnica, que són conseqüència d’un redisseny de les consultes prèvies, que afectara...
Un cop obtingut l’IIT i demanat el permís d’obres, els tècnics de districte poden enviar requeriments al respecte després de revisar la documentació. La resposta a aquests requerim...
Per informar una obra on la bastida té ocupació de la calçada s’haurà de fer dues consultes prèvies i dos projectes (encara que a cada un s’ha de fer referència a la totalitat), pe...
Per l’obtenció de l’Informe de Idoneïtat Tècnica, en alguns casos, caldrà incloure l’Informe favorable de SPEIS, segons indica l’Ordenança Municipal de Condicions de Protecció cont...
El document que s'obté en realitzar la consulta prèvia d'obres a la web de l'Ajuntament de Barcelona determina quin és el tipus de document que s'haurà de redactar segons el tipus ...
Considerancions especials que s’ha de tenir present quan s’informen deficències greus a una ITE: termini màxim d’esmena, tècnic que assumeix les mesures cautelars, comunicació ...
Els mitjans de pagament de la sol·licitud d’idoneïtat tècnica són: rebut domiciliat, carta de pagament i passarel·la de pagament VISA. Pretenem oferir-vos el mitja que millor ...
En cas d’instal·lació d’ascensor en l’exterior d’edificis a Barcelona, caldrà justificar la normativa vigent. Quan no sigui possible complir, caldrà aplicar els Criteris Tècnics pe...
El catàleg de protecció dels establiments emblemàtics estableix mesures de protecció dels elements patrimonials i paisatgístics de valor que s’han identificat en els comerços per g...
Per obtenir el descompte de visat i idoneïtat caldrà fer la sol·licitud conjunta i alhora dels dos encàrrecs
En cas de seleccionar una bonificació en el tràmit de consulta/sol·licitud caldrà aportar la documentació indicada en l’apartat Bonificació de la consulta prèvia o justificar el mo...
En el cas d’instal·lació d’ascensor en interior d’edifics a Barcelona caldrà justificar la normativa que li és d’aplicació (CTE, OME, OMR, Criteris) en funció de la ubicació i els ...
Per realitzar qualsevol actuació a un habitatge unifamiliar que no impliqui un augment de volum, sostre o canvi d’ús, a la consulta prèvia cal informar de l’actuació especifica ...
Quan es es fa la consulta prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona, sovint és necessari modificar alguna de les dades facilitades, perquè es produeixen canvis o hem comés alguna errad...
La declaració responsable INPOB-02 és una declaració justificativa de protecció de dades. Aquesta declaració s’ha de presentar només en alguns casos
El tràmit d’urgència són actuacions a executar de caràcter urgent i immediat per evitar danys a persones o coses, que no poden esperar a la llicència o comunicat (apuntalaments int...
Una vegada obtingut l’informe d’idoneïtat pels expedients de subvencions del CMH de 2018, cal sol·licitar els ajuts de la convocatòria a l’Oficina Local d’Habitatge o OAC del Munic...
La DRPOB-10 és la declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de l’edifici respecte les obres que es pretén realitzar. A continuació re...
El passat mes d’octubre es van complir 7 anys de l’entrada en vigor de l’Ordenança Reguladora del Procediment d’Intervenció Municipal d’Obres (ORPIMO) i la implantació del servei ...
Per facilitar l'elaboració de la documentació per a obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica, el CAATEEB ha elaborat una eina d’ajuda, que s’estableixen els criteris normatius d’aplic...
Quan la Consulta Previa indiqui a la primera pàgina que l’edifici forma part del catàleg de Patrimoni caldrà aportar la Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic his...
El CAATEEB realitza la validació d'idoneïtat tècnica (IIT) per a l'Ajuntament de Barcelona en el termini de dues jornades laborals.
La sol·licitud de l'Informe Previ de Patrimoni és un dels tràmits digitals que l’Ajuntament de Barcelona té operatiu dins el seu Portal de Tràmits el sistema telemàtic per sol·lici...
Expliquem com informar el número de referència de l’informe d’idoneïtat tècnica per activar el permís d'obres a la web de l’Ajuntament de Barcelona per l’activació del permís d’obr...
L’Informe Previ d’Habitatge és preceptiu per a l'obtenció de l'informe d'idoneïtat en aquells casos que estableix la modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d’Inter...
En relació a la recent modificació de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO) per protegir els drets dels veïns i veïnes en les rehab...
En el BOPB del passat dia 4 de juliol de 2018, es publica el text de modificació de l’Ordenança de 25 de febrer de 2011, reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de le...
El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat recentment el nou Pla d'Usos al districte de Ciutat Vella. Responsables tècnics del Districte de Ciutat Vel...
A continuació fem un recull d'informació d'interès per aquells professionals que tramiten expedients d'obres a Barcelona
A continuació fem un recull de terminis que estan relacionats amb les obres a Barcelona i amb els informes d'idoneïtat tècnica del CAATEEB en funció del règim d'intervenció
A la darrera actualització del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona s’han modificat les Declaracions Responsables DRPOB-10, DRPOB-11. Caldrà incloure-les sempre quan la g...
A continuació us expliquem el procediment per activar el permís d'obres al portal web de l'Ajuntament de Barcelona
Quan per fer obres a Barcelona calguin mitjans auxiliars, s’hauran d’informar a la consulta prèvia
Per tal de consultar si un edifici té algun tipus de catalogació/protecció l´Ajuntament de Barcelona posa al servei del ciutadà el catàleg de patrimoni arquitectònic.
L’Ajuntament permet fer tràmits de forma telemàtica, per tal d’agilitar procediments: demanar cita prèvia amb tècnics de districte, enviar documentació requerida, contestar al·...
Per saber si les intervencions a realitzar en un edifici es troben en una àrea de suspensió de llicències, es pot realitzar la Consulta Prèvia Final o bé es pot consultar-ho a trav...
Quan l’objecte de les actuacions es troba en un edifici protegit i/o catalogat, el règim d'intervenció pot pujar de Comunicat Diferit a Llicència, en aquest cas caldrà aportar igua...
La DRPOB-10 és la declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de l’edifici respecte les obres que es pretén realitzar. A continuació re...
El “REPRESENTANT” de la consulta prèvia és l'agent que farà la tramitació de la sol·licitud del permís d’obres en representació de la propietat.
Per facilitar la justificació normativa corresponent a l'elaboració de projectes per e-llicències, el CAATEEB publica regularment fitxes de justificació normativa.
La Unitat d’Idoneïtat Tècnica ha preparat dues jornades per als tècnics ja familiaritzats amb el procediment de la idoneïtat amb l'objectiu de reduir incidències en els projectes i...
En els casos de creació d’entitats i canvis d’ús, cal informar-lo a la consulta prèvia. A continuació us indiquem com informar-ho per tal d'obtenir el document de consulta prèvia a...
Per facilitar la justificació de la normativa corresponent a l’accessibilitat en vestíbuls d’edificis d’habitatges en redactar projectes d’e-llicències de l’Ajuntament de Barcelona...
Per facilitar l'elaboració de la documentacióper a obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica el Col·legi ha elaborat una instrucció tècnica que inclou l’explicació dels documents i apa...
Quan per la tipologia de les obres o de la intervenció, hi ha un marcador que no tingui contingut s’haurà d’incloure igualment i s’haurà d’enllaçar el marcador a la part del docume...
En les actuacions d'instal·lació d'ascensors s'hauran de desglossar totes les actuacions necessàries per a la implantació d'aquest informant-les a la consulta prèvia una a una, ...
Fa gairebé cinc anys que el CAATEEB col·labora amb l’Ajuntament de Barcelona en els Informes d’idoneïtat tècnica per a la verificació de les obres que es realitzen a la ciutat. Per...
En fer la consulta prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona, sovint és necessari informar de més d’una actuació, perquè s'actua en més d’un element i/o perquè es requereixen mitjans au...
En el règim d’assabentat, la persona interessada comunica a l’Ajuntament les obres que pretén executar, sense aportar documentació, i pot iniciar-les l’endemà d’haver presentat la ...
Tant la consulta prèvia com l'informe d'idoneïtat han d'estar vigents en el moment de fer la sol·licitud del permís d'obres a l'Ajuntament de Barcelona.
Per l’obtenció de permís municipal de l’Ajuntament de Barcelona, hi ha algunes actuacions que no requereixen Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT). A continuació detallem quines:...
El Col·legi ha elaborat una Instrucció Tècnica que defineix els paràmetres de verificació i control de la documentació per a la emissió dels informes d’Idoneïtat Tècnica per l’Ajun...
Per no haver de sol·licitar una nova llicència o comunicat, la persona interessada haurà de demanar una pròrroga abans que venci el termini d'execució de les obres,.
L’Ajuntament informa que a partir del 11/06/15 interromp, temporalment, els serveis d’elaboració de IUP i de IIT que fan directament. Els col·legis i entitats habilitades continuar...
El CAATEEB posa a la vostre disposició la documentació explicada als tallers que es realitzen sobre la Idoneïtat Tècnica.
S’adverteix al document d’admissió dels Comunicats d’obres que es podran començar les obres només una vegada efectuat el pagament de les taxes, i que cal que es disposi del justifi...
En l’actualitat prop del 60% dels informes d’idoneïtat presentats a l’Ajuntament per permisos en règim de Comunicats d’obres han estat realitzats pel CAATEEB.
A l’última actualització de l’aplicatiu de e-Llicències de l’Ajuntament de Barcelona s’ha modificat la declaració responsable “DRPOB-05. Declaració Responsable del tècnic/a Coordin...
A l’última modificació de l’aplicatiu de l’Ajuntament de Barcelona s’han reduit els casos en que cal informe prèvi de patrimoni.