7/7/2020
Idoneïtat tècnica

 Què cal justificar en cas d’instal·lació d’ascensor en l’exterior d’edificis a Barcelona

En cas d’instal·lació d’ascensor en l’exterior d’edificis a Barcelona, caldrà justificar la normativa vigent. Quan no sigui possible complir, caldrà aplicar els Criteris Tècnics per a la instal·lació d’ascensors.

En cas de projectar la instal·lació d’un ascensor per l’exterior d’edificis a Barcelona caldrà justificar la normativa vigent: Codi Tècnic de l’edificació, Pla General Metropolità, Ordenances Metropolitanes d’Edificació, Ordenances Metropolitanes de Rehabilitació i Decret 141/2012 d’habitabilitat (en cas d’afectar interior d’habitatges).

En edificis existents, pot ser que no sigui possible ajustar-se tècnicament a la normativa per la configuració original de l’edifici. En aquests casos, caldrà aplicar els Criteris Tècnics per la interpretació de la normativa aplicable per a la instal·lació d’ascensors en edificis existents, que fan més flexible l’aplicació de la normativa a Barcelona a partir d’uns criteris homogenis. En cas d’ascensors en l’exterior d’edifici serà d’aplicació el punt 1.2.

En la majoria de casos, l’aplicació dels Criteris tècnics faran possible justificar la normativa acceptant amplades existents i mides mínimes, procurant sempre millorar les condicions d’accessibilitat a l’edifici sense perjudicar les condicions de seguretat.

Si la proposta d’ascensor no s’ajusta a la normativa vigent ni als Criteris Tècnics, caldrà adreçar-se al Districte corresponent amb la documentació de la proposta i una instància, per obtenir l’aprovació de la Comissió Interdepartamental per la implantació d’Ascensors. Podeu trobar la instància en aquest enllaç

Aquesta Comissió estudia els casos d’instal·lacions d’ascensors singulars i els dubtes d’interpretació de normativa amb l’objectiu d’aplicar criteris homogenis en tots els districtes de la ciutat.

En cas d’instal·lació d’ascensors per l’exterior en polígons d’habitatges, caldrà realitzar un Pla de Millora Urbana (PMU) en que s’analitzi tan l’accessibilitat com la viabilitat d’instal·lar un ascensor, regulant l’ocupació de l’espai exterior. En aquest cas, caldrà analitzar la integració dels elements estructurals de l’edifici (escala) en el nou volum - si aquest es consideraria un volum tècnic (per instal·lacions) o no (només escales)-, i també caldrà que el PMU tingui en compte els acabats i la integració en l’entorn.

En cas de demanar la idoneïtat d’un projecte d’instal·lació d’ascensor exterior fruit d’un PMU, a banda de la proposta de projecte, també caldrà incloure la documentació del PMU en que es basa el projecte.