12/6/2020
Idoneïtat tècnica

 Documentació a presentar en cas de sol·licitar bonificacio en la consulta prèvia

En cas de seleccionar una bonificació en el tràmit de consulta/sol·licitud caldrà aportar la documentació indicada en l’apartat Bonificació de la consulta prèvia o justificar el motiu de no aportar-la.

La bonificació sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) es pot sol·licitar en el cas que les obres efectuades tinguin per objecte la realització de construccions o instal·lacions declarades d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de treball.

Els diferents tipus de bonificació no són acumulables. La documentació a presentar serà la següent:

 • Dades del Sol·licitant
 • Superfície Bonificable
 • PEM Bonificable
 • Motiu Bonificació – segons la relació establerta a l’ordenança fiscal 2.1
 • En cas de foment de l'ocupació caldrà adjuntar addicionalment una declaració responsable, signada pel subjecte passiu o el seu representant, on hi constin les següents dades:
  • Activitats econòmiques exercides en el local afecte objecte de les construccions, instal·lacions i obres.
  • Data d’inici de les activitats.
  • En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l’inici de les construccions, instal·lacions i obres pel qual es demana la bonificació, nombre total de treballadors, per cada exercici, tant de l’empresa com dels que presten serveis en centres de treball a la ciutat de Barcelona.
  • Relació de tots aquests treballadors, que indiqui el nom i cognoms, NIF, número de afiliació de la Seguretat Social i la data d’inici de la prestació de serveis. A més, cal indicar expressament l’adreça del centre de treball on presta els serveis cadascun dels treballadors.
  • Còpia dels contractes de treball corresponents i còpia, degudament registrada davant la Tresoreria de la Seguretat Social, de la sol·licitud presentada per l’empresa per causar l’alta del treballador.
  • Acreditació de no haver-se donat de baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

La bonificació s’ha de sol·licitar necessàriament durant la consulta prèvia, modificació de la consulta prèvia o bé durant la tramitació del permís d’obres.