19/05/2017 
ACTUALITAT 

 Posem a la vostra disposició la CCPOB-02 - Manifestació de Residus i Finançament en format editable 

El CAATEEB la posa a la vostra disposició la Manifestació de Residus i Finançament - CCPOB-02 en format editable.
 

El CAATEEB la posa a la vostra disposició la Manifestació de Residus i Finançament - CCPOB-02 en format editable.

 

CCPOB-02

 

Trobareu, aquest document i la resta de models en format editable al catàleg de Declaracions Responsables Editables dins l'apartat d'Eines per tramitar la idoneïtat de la pàgina d'idoneïtat del CAATEEB.

 

Aquest document és una manifestació de residus i finançament, per part del sol·licitant del tràmit, basada en el compliment del Decret 89/2010 regulador de la producció i gestió dels residus de la construcció i de la demolició, en el qual es valora la fiança de garantía de la gestió dels residus generats d’acord amb la normativa vigent i es compromet a dipositar-la en el moment d’obtenir la llicència d’obra.

 

En aquesta Declaració caldrà indicar:

  1. L’emplaçament de l’obra.
  2. Les dades dels subjectes del residu (sol·licitant, empresa productora del residu o constructora i titular de les instal·lacions de reciclatge o rebuig).
  3. La valoració de residus amb l’amidament de cadascun dels tipus de residu (d’excavació, de construcció i d’enderroc).
  4. El càlcul de la fiança en funció dels residus amidats prèviament (amb un mínim de 150 €).
  5. Les dades sobre la gestió del residu indicant on es gestionaran.

 

A la part final del document apareix un ANNEX amb un llistat i adreces dels dipòsits controlats de terres i runes de la construcció a Barcelona i rodalies.

 

Podeu consultar també els documents d'ajuda per a l'avaluació de residus que té el CAATEEB disponibles també en l'apartat  Eines per tramitar la idoneïtat així com altres eines que us poden ser d'ajuda per a l'obtenció de l'informe d'idoneïtat técnica per e-llicències de l'Ajuntament de Barcelona.