Com s’ha d’informar a la consulta prèvia i al projecte de tanca amb ocupació de la via pública

Per informar una obra on la tanca ocupa la via pública s’hauràn de fer dues consultes prèvies i dos projectes (encara que a cada un s’ha de fer referència a la totalitat), per tal d’obtenir dos informes d’idoneïtat tècnica​Quan a la nostra obra necessitem instal·lar una tanca amb ocupació de la via pública (s’entén per via pública la calçada o jardí públic) necessitarem dos informes d’idoneïtat tècnica, per tal de demanar dos permisos d’obra: 
un per les actuacions (per exemple actuació a façanes) i 
un altre per la Tanques de protecció d'obra que no s'ajustin a les condicions generals, amb ocupació de via pública
Consideracions prèvies:
Per tal de poder instal·lar una tanca caldrà complir amb l’article 122 de les OME (Ordenances Metropolitanes d’Edificació) on es determina:
“Article 122 - Tanques de precaució

1. El front de la casa o solar on es practiquin obres de nova construcció o d'enderrocament es tancarà sempre amb una tanca de precaució de 2 m. d'altura com a mínim i de materials que ofereixin seguretat i conservació decorosa, com ara rajoles, taules o panells prefabricats. La tanca no serà obligatòria quan estigui construït en tancament i els treballs que s'executin no tinguin incidència en la seguretat i el lliure trànsit de la via pública.

2. El màxim espai que es podrà ocupar amb la tanca de precaució estarà en proporció amb l'amplària de la vorera o del carrer; però en cap cas no podrà avançar-se més de 3 m. comptats des de la línia de façana, ni sobrepassar els dos terços de la vorera, ni deixar espai lliure de vorera inferior a 0,80 m.

3. S'adoptarà la mateixa precaució quan l'obra sigui de reparació, si el servei tècnic municipal ho estima convenient.

4. En qualsevol altre cas, així com si es fan arrebossades, reparacions o altres operacions anàlogues de caràcter circumstancial, s'atallarà al front amb una corda, junt amb la qual es mantindrà un operari per donar els avisos oportuns als vianants.

5. A les voreres de menys d'1,40 m. d'ample es permetrà l'establiment de tanques, amb un sortint màxim de 0,60 m. només en casos d'obra de nova planta fins a la realització de la coberta de la planta baixa, o fins que s'arribi a l'altura mínima assenyalada per a les plantes baixes de cada zona; i d'obres de reforma que afectin la façana de la planta baixa. Durant l'execució de la resta d'obres en el primer cas, quan les de reforma no afectin la part indicada, o quan es tracti d'addició de pisos, la tanca serà substituïda per una protecció volada o sobre peus drets. En els casos a què es refereix el paràgraf 4 d'aquest article, s'haurà d'acomodar l'horari de treball a les exigències de la circulació, d'acord amb les instruccions que es rebin de la policia municipal.

6. Serà obligatòria la instal·lació de llums de senyalització amb intensitat suficient en cada extrem o angle sortint de les tanques.

7. La instal·lació de tanques s'entén sempre amb caràcter provisional mentre duri l'obra. Per això, des del moment que transcorri un mes sense que s'iniciïn les obres, o s'interrompin durant el mateix termini, s'haurà de suprimir la tanca i deixar lliure la vorera al trànsit públic, sense perjudici d'adoptar les pertinents mesures de precaució.

8. Es col·locaran lones o xarxes de protecció de la via pública entre els forjats de plantes mentre s'hi realitzin aquests treballs que comportin perill per als vianants, o es realitzarà una protecció adequada a la vorera.

9. En casos especials, que el servei tècnic municipal consideri indispensable podran adoptar-se mesures de caràcter extraordinari.”

Consulta prèvia: 
Si intentem fer una consulta prèvia informant de les dues actuacions alhora el missatge que apareix és: “S'ha produït un error : S'han detectat els següents errors a la pàgina
Les preguntes Amb ocupació de via pública i Actuació en façanes no són compatibles
Assegureu-vos d'introduir correctament les dades “
I per tant caldrà fer dues consultes prèvies.
Una per les actuacions d’obra (per exemple actuació a façana: Actuació en façanes - O-3f1) i 
Una altre per la tanca amb ocupació de via pública: Tanques de protecció d'obra que no s'ajustin a les condicions generals, amb ocupació de via pública. - O-3m4
Projecte:
Caldrà que s’aportin dos projectes:
Al projecte de les actuacions d’obra (per exemple façana) caldrà:
o MD1: Descriure les peculiaritats d’aquest projecte (actuacions d’obra i tanca amb ocupació de via pública) i especificar que l’actuació de la tanca no forma part de l’objecte del permís a demanar i que s’està fent amb un altre informe d’idoneïtat.
o MD2: Descriure totes les actuacions inclús la tanca
o Documentació gràfica: Aportar els plànols suficients per entendre les actuacions a realitzar també plànols d’implantació de la bastida on es reflecteixi la justificació de l’article 122 de les OME
o Documents annexos, al subapartat de Llicència d’ocupació de via pública caldrà especificar que es demanarà a l’inici de les obres.
Al projecte de la tanca amb ocupació de via pública:
o MD1: Descriure les peculiaritats d’aquest projecte (actuacions d’obra i tanca amb ocupació de via pública) i especificar que les actuacions de l’obra (per exemple l’actuació de façana) no forma part de l’objecte del permís a demanar i que s’està fent amb un altre informe d’idoneïtat.
o MD2: Descriure totes les actuacions inclús la tanca
o Documentació gràfica: Aportar els plànols suficients per entendre les actuacions a realitzar també plànols d’implantació de la bastida on es reflecteixi la justificació de l’article 122 de les OME
o Documents annexos, 
al subapartat de Llicència d’ocupació de via pública caldrà especificar que es demanarà a l’inici de les obres.

Visat del projecte:
El projecte podrà ser el mateix i visar-lo només 1 vegada sempre i quan inclogui totes les actuacions.