Noticies

 Declaracions responsables editables

El Col·legi ha preparat un catàleg complet dels models de les declaracions responsables de l’Ajuntament de Barcelona en versió pdf editable. Recordeu que només haureu d’emplenar els que siguin d’aplicació per a la vostra intervenció.

Les declaracions responsables per l’elaboració dels “documents annexes a l’expedient” per les e-llicències, fins ara s’havien d’emplenar a mà.  Per facilitar l’elaboració d’aquest documents, el Col·legi ha preparat un catàleg complet dels models de les declaracions responsables de l’Ajuntament de Barcelona en versió pdf editable. Així podreu omplir les dades des del vostre ordinador, imprimir-los, signar-los manualment, i finalment escanejar-los per afegir-los al document AAB-Annexes a l’expedient. Recordeu que només haureu d’emplenar els que siguin d’aplicació per a la vostra intervenció, segons consulta prèvia extreta a través del portal de tràmits de l’Ajuntament.

 Per tenir la garantia de que sempre feu servir les versions actualitzades d’aquests documents, us recomanem que els descarregueu directament des d’aquesta taula cada vegada que les necessiteu: 

Declaracions Responsables Ajuntament de Barcelona  
DRPOB-01Del tècnic/a conforme disposa de la titulació adient per a la redacció del projecte tècnic
DRPOB-02

Del tècnic/a conforme disposa de la titulació adient per a la redacció de la documentació tècnica

DRPOB-03Del tècnic/a conforme assumeix la direcció de l'obra
DRPOB-04Del tècnic/a conforme assumeix la direcció d’execució de l'obra
DRPOB-05Del tècnic/a coordinador de seguretat i la salut durant l'execució de les obres 
DRPOB-06Del tècnic/a conforme l'obra s’adequa al règim de comunicació corresponent 
DRPOB-08Del tècnic/a conforme assumeix la instal·lació dels elements auxiliars de la construcció: tanques de protecció d’obra, ponts, bastides i similars 
DRPOB-09Del tècnic/a sobre el compliment de les condicions establertes a l‘Ordenança d’usos del paisatge urbà 
DRPOB-10Del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de l'edifici respecte les obres que pretén realitzar 
DRPOB-11Del tècnic/a autor del projecte que els obres no comporten risc per a ocupants ni per a tercers 
DRPOB-12Del tècnic/a autor del projecte de la solidesa i seguretat de les obres 
DRPOB-14Del sol·licitant i del tècnic/a sobre la no afectació dels elements protegits 
CCPOB-01Certificat a efectes de Legalització d'obres
INPOB-01 Documentació acreditativa de la representació per a la presentació de la llicència o comunicat
CCCOB-01Comunicació d'Inici d'Obres
CPOInstància de Comunicació de Primera Ocupació
DRCOB07Declaració responsable del promotor i del tècnic/a director de les obres respecte la comunicació de primera ocupació i utilització d'obres

 D’altre banda, i segons indica la disposició addicional tercera de la ORPIMO, els documents oficials del Col·legi, corresponents a l’assumeix de la direcció d’obra, de la direcció de l’execució de l’obra, de la permanència en l’obra, de les bastides o mitjans auxiliars, de les grues o muntacàrregues i, de la coordinació de seguretat i salut, tenen el caràcter de declaracions responsables. Per tant, podeu substituir algunes de les declaracions responsables, per impresos col·legials visats. En aquest quadre us mostrem les equivalències entre declaracions responsables i impresos col·legials visats:

 

Impresos Col·legials Visats que substitueixen declaracions responsables

Declaracions Responsables

    Impresos Col·legials Visats
 

DRPOB-01

 

Del tècnic/a conforme disposa de la titulació adient per a la redacció del projecte tècnic 

 
En el cas de que viseu l’expedient, no haureu d’emplenar la DRPOB-01
 

DRPOB-02

 

Del tècnic/a conforme disposa de la titulació adient per a la redacció de la documentació tècnica

En el cas de que viseu l’expedient, no haureu d’emplenar la DRPOB-02   
 

DRPOB-03

 

Del tècnic/a conforme assumeix la direcció de l'obra

 

ASS1-09

 

Full d'assumeix d'obres i/o permanència

 

DRPOB-04

 

Del tècnic/a conforme assumeix la direcció d’execució de l'obra

 

ASS1-09

 

Full d'assumeix d'obres i/o permanència

 

DRPOB-08

 

Del tècnic/a conforme assumeix la instal·lació dels elements auxiliars de la construcció: tanques de protecció d’obra, ponts, bastides i similars

 

ASS1-09

 

Full d'assumeix d'obres i/o permanència, indicant que també s’assumeix del mitjà auxiliar

 

DRPOB-05

 

Del tècnic/a coordinador de seguretat i la salut durant l'execució de les obres 

COR1-09

 

Designació de coordinació de seguretat en fase d'execució i/o projecte