28/9/2020
FAQ

 Com s’ha d’informar a la consulta prèvia i al projecte una bastida amb ocupació de la calçada

Per informar una obra on la bastida té ocupació de la calçada s’haurà de fer dues consultes prèvies i dos projectes (encara que a cada un s’ha de fer referència a la totalitat), per tal d’obtenir dos informes d’idoneïtat tècnica

Quan a la nostra obra necessitem instal·lar una bastida amb ocupació de calçada (s’entén per calçada l’espai de circulació i/o estacionament de vehicles), necessitarem dos informes d’idoneïtat técnica per tal de demanar dos permisos d’obra:

 • Un per les actuacions (per exemple actuació a façanes)
 • Un altre per la bastida amb ocupació de calçada per bastida o pas de vianants.

Consulta prèvia:
Si intentem fer una consulta prèvia informant de les dues actuacions alhora, el missatge que apareix és: “S'ha produït un error: S'han detectat els següents errors a la página". Les preguntes Amb ocupació de calçada per bastida o pas de vianants i Actuació en façanes no són compatibles Assegureu-vos d'introduir correctament les dades “ I per tant caldrà fer dues consultes prèvies.

 • Una per les actuacions d’obra (per exemple actuació a façana: Actuació en façanes - 0-3f1) i 
 • Una altra per la bastida amb ocupació de calçada: Bastides, ponts penjants i similars, que no s'ajustin a les condicions generals, amb ocupació de via pública. - 0-3m3

Projecte:
Caldrà que s’aportin dos projectes: 

 • Al projecte de les actuacions d’obra (per exemple façana) caldrà: 
  • MD1: Descriure les peculiaritats d’aquest projecte (actuacions d’obra i bastida amb ocupació de calçada) i especificar que l’actuació de la bastida no forma part de l’objecte del permís a demanar i que s’està fent amb un altre informe d’idoneïtat. 
  • MD2: Descriure totes les actuacions i els mitjans auxiliars 
  • Documentació gràfica: Aportar els plànols suficients per entendre les actuacions a realitzar també plànols d’implantació de la bastida on es reflecteixi la justificació de la seva accessibilitat 
  • Documents annexos, al subapartat de Llicència d’ocupació de via pública caldrà especificar que es demanarà a l’inici de les obres. 
 • Al projecte de la bastida amb ocupació de la calçada: 
  • MD1: Descriure les peculiaritats d’aquest projecte (actuacions d’obra i bastida amb ocupació de calçada) i especificar que les actuacions de l’obra (per exemple l’actuació de façana) no forma part de l’objecte del permís a demanar i que s’està fent amb un altre informe d’idoneïtat. 
  • MD2: Descriure totes les actuacions i els mitjans auxiliars 
  • Documentació gràfica: Aportar els plànols suficients per entendre les actuacions a realitzar també plànols d’implantació de la bastida on es reflecteixi la justificació de la seva accessibilitat 
  • Documents annexos

Visat del projecte:
El projecte podrà ser el mateix i visar-lo només 1 vegada sempre i quan inclogui totes les actuacions.