15/9/2020
PREGUNTES FREQÜENTS

 Quan i com se sol·licita l’Informe de SPEIS i com justificar la fitxa 1.15 de Bombers de Barcelona?

Per l’obtenció de l’Informe de Idoneïtat Tècnica, en alguns casos, caldrà incloure l’Informe favorable de SPEIS, segons indica l’Ordenança Municipal de Condicions de Protecció contra Incendis.

​L'informe del Servei de Prevenció i Extinció d’incendi i Salvament (SPEIS), quan sigui preceptiu segons l'aplicació de l'Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. (ORCPI/08), caldrà tramitar-lo abans de l'emissió de l'IIT.

Quan és preceptiu l’informe de SPEIS?L’Article 4 de l’Ordenança Municipal de Condicions de Protecció contra Incendis (ORCPI/08) determina els supòsits en que és necessari l’Informe preceptiu de SPEIS.
Però seguint els criteris d’interpretació de la normativa de Protecció contra incendis, fitxa 1.15 dels Bombers de Barcelona si l’objecte del tràmit és un canvi en l’obra i/o activitat i constitueix una MODIFICACIÓ NO SIGNIFICATIVA, malgrat estigui dins del supòsits esmentats, NO requerirà de l’informe preceptiu del SPEIS.
Es pot definir MODIFICACIÓ NO SIGNIFICATIVA com: “els canvis en establiments, activitats, infraestructures o edificis que en NO redueixen les condicions de seguretat establertes per la normativa contra incendis o qualsevol altra variació que NO provoqui una exigència superior en les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis”

Com se sol·licita l’Informe de SPEIS?L’informe que ha d’emetre el corresponent Servei de Prevenció (SPEIS), el sol·licitem des del CAATEEB, i per sol·licitar-ho, és necessari que el tècnic redactor del projecte ens faci arribar en paper i CD, un document únic amb el següent contingut (segons la UNE 157653:2008).
En cas de considerar-se una modificació no significativa i poder aplicar-se al fitxa 1.15 del Bombers de Barcelona, caldrà fer una justificació conforme l’actuació no redueix les condicions de seguretat ni provoca una exigència superior a l’apartat de Protecció Civil del projecte

Un cop obtingut l’Informe de SPEIS, com continuar amb el tràmit d’obtenció de l’informe d’idoneïtat?

Un cop obtingut l’Informe de SPEIS, per tal de continuar amb el tràmit de l’obtenció de l’informe d’idoneïtat, caldrà que el tècnic redactor del projecte inclogui l’informe i la documentació segellada per SPEIS en el marcador Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis.
En cas que l’Informe de SPEIS inclogui observacions, aquestes hauran de reflectir-se en els plànols i la memòria del projecte.

Ordenança Reguladora de les condicions de protección contra incendis

Criteris interpretatius de legislació i normativa

Fitxes de prevenció d’incendis (Bombers Barcelona)