10/7/2018
PREGUNTES FREQÜENTS

 Quan cal l’Informe Previ d’Habitatge per obtenir l'Informe de Idoneïtat Tècnica? I altres preguntes freqüents

L’Informe Previ d’Habitatge és preceptiu per a l'obtenció de l'informe d'idoneïtat en aquells casos que estableix la modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO)

Què és l’Informe Previ d’Habitatge?

L’Informe Previ d’Habitatge és l’informe que emet la Gerència d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona després d’avaluar l’adequació del pla de reallotjament que s’ha de presentar en aquesta entitat, en el cas de projectes d’obres que comportin que els arrendataris i/o ocupants legals d’un habitatge o edifici no puguin fer-ne ús.

Quan s’ha de sol·licitar l'IPH?

S’haurà de sol·licitar quan el resultat de la Consulta Prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres, en aplicació de l’article 34 bis de l’ORPIMO, indiqui que és necessari demanar un Informe previ a la Gerència d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.  

Cal que sol·licitar l'IPH en cas que no hi hagi desallotjament?

Sempre que la Consulta prèvia ho indiqui explícitament, caldrà demanar-lo, inclús quan no estigui previst un pla de reallotjament. 

Qui ho pot sol·licitar?

  • El tècnic/a que ha elaborat la documentació.
  • La persona física o jurídica que serà titular de les obres 

Quina documentació cal aportar?

Cal aportar un pla de reallotjament provisional i retorn que contingui una memòria, pressupost del pla i, si escau, documentació annexa.  

Quins són els terminis establerts per la modificació de la ORPIMO?

  • Termini de sol·licitud: L'informe ha de ser previ a la sol·licitud de llicència o comunicat d'obres.
  • Termini de lliurament: L'Ajuntament ha d'emetre l'informe en un termini de 30 dies.
    Passat el termini abans esmentat sense que s'hagi obtingut l'informe, la persona sol·licitant pot continuar el procés de sol·licitud de llicència o comunicat d'obres presentant, enlloc de l'informe, còpia del rebut de petició d'informe previ d’habitatge i una declaració responsable signada pel tècnic on justifiqui que no ha rebut l'informe ni cap notificació al respecte. Podeu posar-vos en contacte amb el Departament d'Idoneïtat​​ per tal que us facilitem el model de declaració responsable.

Per conèixer altres terminis relacionats amb el tràmit d'obtenció del permís d'obres podeu consultar també la publicació  9 terminis importants relacionats amb el permís d'obres de Barcelona.

 Què fer un cop obtingut l’Informe Previ d'Habitatge?
Aquest informe s’ha d’incorporar a la documentació necessària per a l’obtenció de l’Informe d’idoneïtat tècnica per a projectes d’expedients d’obres. 

Per tenir més informació sobre aquest tema, podeu consultar la pregunta freqüent Com es sol·licita l'informe d'habitatge previ a un expedient d'obres en el cas que sigui preceptiu? o les notes d'actualitat sobre la modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO) o sobre la DRPOB-19: Declaració Responsable del/s propietari/s conforme es donarà compliment als deures legals de reallotjament provisional i de retorn a l'apartat d'Actualitat d'Idoneïtat Tècnica.