1/9/2020
Idoneïtat tècnica

 Com procedir en cas d'una ITE amb deficiències greus

Considerancions especials que s’ha de tenir present quan s’informen deficències greus a una ITE: termini màxim d’esmena, tècnic que assumeix les mesures cautelars, comunicació de risc

A les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE) s’han de qualificar les deficiències que es detecten. Aquesta qualificació pot ser LLEU, IMPORTANT, GREU o MOLT GREU.

En cas que es detectin deficiències GREUS o MOLT GREUS, a banda d’identificar-les, descriure-les i ubicar-les, també caldrà:

  • Informar del termini màxim per esmenar aquestes deficiències
  • Informar si existeixen mesures cautelars instal·lades (xarxes, estintolaments, etc)
  • Si s’han instal·lat aquestes mesures cautelars, caldrà informar del tècnic que les ha assumit.
D’altra banda, també és molt recomanable aportar la
  • Comunicació de situació de risc, per tal que també disposi d’ella l’Agència de l’Habitatge. Aquesta comunicació de situació de risc s’haurà d’haver presentat a l’Ajuntament del municipi on es trobi l’edifici objecte de la ITE.

    Aquesta comunicació de situació de s’haurà d’adjuntar com a fotografia a la mateixa deficiència o bé com a PDF dins de l’apartat “RECOMANACIONS NECESSÀRIES PER A UN CORRECTE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ” que és on el portal generador de ITE permet adjuntar un arxiu.