8/6/2021
PREGUNTES FREQÜENTS

 Manual de bastides. Justificació de l'accessibilitat de les bastides a la vorera

A continuació us expliquem quina informació cal incloure en els projectes e-llicències per tal de justificar l’accessibilitat de les bastides a la vorera.

​​Quan per l'execució d'una obra hem d'instal·lar una bastida tubular que ocupi la vorera s'ha de justificar l'acessibilitat dels vianants.​

Per tal de poder complir amb l'accessibilitat en la vorera caldrà tenir en compte la següent normativa:

 • Codi d'Accessibilitat D.135/1995
 • Ordre VIV/561/2010
 • Normativa de Barcelona:
  • Ordenança Metropolitana d'Edificació
  • Ordenança dels usos del Paisatge Urbà
  • Ordenança General del medi ambient urbà

 Per tal de facilitar la justificació de la normativa anterior, l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Demarcació de Barcelona), ACEBA, el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona i la col·laboració de l'ONCE han redactat el Manual de Bastides.

 En aquest document queden recollides les 9 tipologies de bastides tubulars a instal·lar en façana a la via pública. Aquestes diferents modalitats queden definides segons si l'amplària de vorera és superior o inferior a 1,50 m per tal de permetre el pas lliure mínim pels vianants de 0,90 m, així com el radi mínim de gir per les cadires de rodes d'1,50 m, tenint en compte, també, que aquest pas pot ser per l'interior o per l'exterior de la bastida.

 Per tal de justificar en els projectes e-llicències l'accessibilitat segons el Manual de Bastides caldrà:

 • DOCUMENT PAB 1. Descriure a l'apartat MD2.2.2 de la memòria la modalitat de bastida, així com les seves característiques.
 • DOCUMENT PAB 2. En els plànols caldrà incloure la implantació de la bastida, acotant el pas lliure sota aquesta, en planta i alçat.
 • DOCUMENT PAB 3. Caldrà incloure degudament emplenat i signat pel tècnic el Full normalitzat “Llistat de requisits de les condicions d'accessibilitat de les bastides"
 • DOCUMENT AAB. Caldrà incloure les declaracions responsables DRPOB-08 i DRPOB-09 degudament emplenades i signades pel tècnic.​

Podeu trobar més informació en el Document a l'Abast 26.2 El projecte de bastida tubular, on també podreu descarregar-vos el  Full normalitzat “Llistat de requisits de les condicions d'accessibilitat de les bastides"