25/3/2020
Idoneïtat tècnica

 Què cal justificar en cas d'instal·lació d'ascensor en interior d'edificis a Barcelona

En el cas d’instal·lació d’ascensor en interior d’edifics a Barcelona caldrà justificar la normativa que li és d’aplicació (CTE, OME, OMR, Criteris) en funció de la ubicació i els elements a modificar de l’edifici.

En els projectes per a la instal·lació d’ascensors en interior d’edifici s’ha de justificar tant la normativa d’àmbit estatal (CTE), l’autonòmica (D. 141/2012 d’habitabilitat) i la local (OME, OMR, PGM, Criteris tècnics).

La justificació de la normativa caldrà realitzar-la tenint en compte la ubicació de l’ascensor (pati, ull d’escala o interior d’entitats) i dels elements que es modifiquin en funció de les actuacions (modificació escales, celoberts o patis ventilació, vestíbuls, habitatges, locals, etc.). Tenint en compte els punts anteriors, en relació a la ubicació de l’ascensor i elements modificats, caldrà desenvolupar la normativa que cal justificar, adaptant-ho a cada projecte:

  • CTE DB-SUA: SUA1 (Desniveles, Escaleras y rampas, etc). SUA2 (Impacto), SUA4 (Iluminación), SUA9 (Accesibilidad)
  • CTE DB-SI: SI1 (Sectores de incendio, Reacción al fuego de los materiales de construcción, etc), SI3 (Evacuación de ocupantes), SI4 (Instalaciones de protección contra incendios), SI6 (Resistencia al fuego de la estructura).
  • D.141/2012 Habitabilitat: Annex 2, Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents
  • OME: Art. 70 (Vestíbul), Art. 71 (Escala), Art. 72 (Il·luminació dels espais comuns), Art. 73 (Il·luminació i ventilació de les escales), Art. 233 o 234 (Celoberts i Patis de ventilació), Secció 3a Aparells elevadors (Arts. 155 a 163)
  • OMR:Art. 20 (Punts 1, 2, 3 i 4)
  • Criteris tècnics per a la interpretació de la normativa aplicable per a la instal·lació d’ascensors en edificis existents. Punt 1.1. Instal·lacio de l’ascensor en l’interior de l’edifici.

L’Ajuntament de Barcelona disposa del document Criteris tècnics per a la interpretació de la normativa aplicable per a la instal·lació d’ascensors en edificis existents, el qual es planteja la necessitat d’establir un conjunt de criteris homogenis pel que fa a la implantació de nous ascensors en edificis existents.

En cas de projectes d’ascensors on la proposta no s’ajusti a la normativa vigent ni als Criteris Tècnics interpretatius, caldrà sol·licitar un Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a l'edifici per obtenir l’aprovació de la Comissió Interdepartamental per a l’Implantació d’Ascensors.