3/3/2015
Idoneïtat Tècnica

 Modificació de la Declaració responsable del Coordinador de Seguretat DRPOB-05

A l’última actualització de l’aplicatiu de e-Llicències de l’Ajuntament de Barcelona s’ha modificat la declaració responsable “DRPOB-05. Declaració Responsable del tècnic/a Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres”.

A l’última actualització de l’aplicatiu de e-Llicències de l’Ajuntament de Barcelona s’ha modificat la declaració responsable DRPOB-05. Declaració Responsable del tècnic/a Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres. El nou formulari permet informar si a l’obra cal la intervenció del Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució o no. Recordeu que d’acord amb l’article 3 del RD 1627/97 que defineix que cal coordinador de seguretat en fase d’execució quan a l’obra intervé més d’una empresa o treballador autònom.

Per tant, a partir d’ara caldrà incloure sempre aquesta declaració tant si es tracta d’una obra que calgui coordinador com si no. Quan no calgui coordinador de seguretat aquesta declaració conforme no cal haurà d’estar signada per la direcció facultativa, que és qui assumeix aquesta funció a les obres on no cal coordinador de seguretat i salut en fase d’execució.

 El pdf de la declaració signat i escanejat, s’haurà d’enllaçar al marcador corresponent a la designació de coordinador.