20/10/2020
Idoneïtat tècnica

 Modificació important en el tràmit de la idoneïtat

L’Ajuntament de Barcelona té previst en breu fer modificacions en la tramitació de la idoneïtat tècnica, que són conseqüència d’un redisseny de les consultes prèvies, que afectaran al format i part del contingut de la documentació per obtenir l’Informe.

Aquestes modificacions són conseqüència d’un redisseny de les consultes prèvies, que afectaran al format i part del contingut de la documentació per obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica.

L’Ajuntament de Barcelona té previst a principis de novembre realitzar canvis en la tramitació dels expedients d’idoneïtat tècnica. Aquesta implementació suposarà el tall del servei del Portal de Tràmits durant 24 h abans. Això implicarà que cap servei relacionat amb el tràmit de les obres estarà en funcionament (realització i/o modificació de consultes prèvies, sol·licitud de permisos, consulta d’expedients, etc). En el moment que això es produeixi el CAATEEB farà la comunicació pertinent.

L’oficina virtual del CAATEEB estarà adaptada a aquests canvis des del primer moment en què aquests estiguin implementats al Portal de tràmits de l’Ajuntament.

Aquestes modificacions estan relacionades amb l’organització dels arxius pdf que es lliuren per obtenir l’informe, així com en una millora de les declaracions responsables. Així mateix, estan previstos alguns canvis en les pantalles del ciutadà per tal d’afavorir la seva usabilitat i comprensió.

 • Documentació per la sol·licitud
  La documentació serà la mateixa, però s’haurà d’enviar dividida en quatre arxius pdf’s, en comptes dels dos actuals. Els arxius seran:
  • PDF 1. MÈMORIA. Memòria i Pressupost
  • PDF 2. PLÀNOLS. Documentació gràfica
  • PDF 3. ANNEXOS. Estudi o Estudi bàsic de seguretat, Avaluació de residus, Fotografies, Documentació de Patrimoni, etc.
  • PDF 4. DOCUMENTS TITULAR. Declaracions Responsables, Full de consulta prèvia final, etc.
  L’Ajuntament estableix que la mida màxima de cadascun d’aquests documents pdf haurà de ser de 20 Mb.
 • Declaracions Responsables

  Les Declaracions Responsables tindran millores significatives: passaran a ser declaracions responsables automàtiques; en el moment de fer la consulta prèvia el sistema detectarà les que s’hauran de lliurar i emplenarà automàticament algunes dades d’aquestes, segons la informació introduïda pel ciutadà (dades del promotor, adreça de les obres), per tant no hi haurà declaracions responsables repetides en cas que la consulta prèvia tingui diverses guies, etc. La signatura de les declaracions responsables continuarà sent manual.

 • Portal de tràmits de l’Ajuntament

  Les consultes prèvies fetes amb anterioritat a la implantació estaran en vigor mentre duri el seu termini de validesa, i es podran fer servir per la tramitació de la idoneïtat i de la sol·licitud del permís d’obres fins a la seva data de caducitat. Mentre la consulta prèvia sigui vigent es podran continuar sol·licitant els Informes de Idoneïtat amb la mateixa documentació que fins ara (2 pdf’s), això vol dir que durant 6 mesos conviuran els dos sistemes.

  A partir de l’entrada en vigor del nou sistema, aquest format afectarà tots els tipus d’expedients independentment del seu règim de tramitació: comunicat immediat, comunicat diferit, llicència). Totes les consultes prèvies fetes a partir d’aquesta implantació ja sortiran amb aquests canvis incorporats

L’oficina virtual del CAATEEB estarà adaptada a tots aquests canvis en el moment en què es produeixin, i en la cohabitació dels dos formats mentre aquesta es doni. Per a qualsevol consulta o dubte relacionat amb aquest o altres temes d’idoneïtat tècnica podeu contactar amb l’Equip d’Idoneïtat Tècnica del CAATEEB a través dels canals habituals: 932 40 20 60, idoneitat@apabcn.cat, canal de 'Consultes' o a través de la web del CAATEEB