11/2/2015
ACTUALITAT

 Modificació en les consultes prèvies sobre la informació de patrimoni

A l’última modificació de l’aplicatiu de l’Ajuntament de Barcelona s’han reduit els casos en que cal informe prèvi de patrimoni.
 

Amb l'última modificació de l’aplicatiu de l’Ajuntament de Barcelona s’han reduït els casos en què cal l'Informe Prèvi de Patrimoni. No obstant, en els casos que la consulta prèvia indiqui que l’edifici forma part del catàleg de Patrimoni, caldrà incorporar la “Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic” en tots els casos.

 Alhora, quan per la tipología de les actuacions i els nivells de protecció calgui aportar a més a més l’informe previ de patrimoni (veure si ho explicita a la página 2 de la consulta prèvia), caldrà incloure a més d’aquesta documentació, copia del informe previ de patrimoni obtingut.  

Quina documentació cal preparar per al marcador Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic?

 La Documentació relativa a bens dels patrimoni arquitectònic historicartistic ha d’incloure els apartats següents: 

 1. Plànols d’estat actual i proposta d’intervenció de l’edifici i/o de la parcel·la
 2. Fotografies de la zona d’intervenció, generals, de detall, d’entorn,....
 3. Memòria que contingui dels següents apartats, els necessaris per la total i inequívoca comprensió del projecte :
  1. Relació dels usos als quals es vol destinar l’edifici i les particularitats que aquests puguin tenir o necessitar.
  2. Noticies històriques sobre l’edifici: antecedents, estudis de l’edifici i la seva evolució (documentació històrica, imatges, declaracions administratives, explicació de les tècniques constructives i materials emprats, usos i d’altres).
  3. Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial.
  4. Estudi de patologies (estructurals, de conservació en general i pròpies dels elements més interessants, com ara els revestiments, els decoratius).
  5. Estudi de la problemàtica general de l’edifici en relació amb les normatives vigents (amb especial atenció a les mesures de protecció contra incendis, accessibilitat i el Codi tècnic de l’edificació).
  6. En actuacions que afectin façanes han d’incloure la documentació demostrativa de les cates o proves realitzades.
  7. Estudi cromàtic, si s’afecta l’envolvent.
  8.  Altres.