6/7/2018
ACTUALITAT

 Modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO)

En el BOPB del passat dia 4 de juliol de 2018, es publica el text de modificació de l’Ordenança de 25 de febrer de 2011, reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO)

En el BOPB del passat dia 04 de juliol de 2018, es publica el text de modificació de l’Ordenança  de 25 de febrer de 2011, reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal de les Obres (ORPIMO).

Aquesta modificació de la ORPIMO, que es pot consultar a l'ANUNCI de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora dels Procediments d'Intervenció Municipal de les Obres, introdueix algunes novetats que detallem a continuació.

  • Una de les modificacions més significatives és la proposta de requerir als propietaris que realitzin les obres, per la presentació d’un pla de reallotjament i l’emissió d’un informe preceptiu per part dels serveis d’habitatge que avaluï l’adequació de les previsions contingudes en el pla.
  • També, i en relació al punt anterior, s'afegeix un article 34 bis i establir els procediments en què intervenen els serveis competents en matèria d’habitatge i l’obligació d’emetre un informe preceptiu que avaluï l’adequació.
  • S'afegeix a la Secció 3ª del Capítol II de l’ORPIMO, a l’article 37, un nou paràgraf , amb el número 4, per desenvolupar el concepte del dret de reallotjament i el dret de retorn i el contingut d’un pla de reallotjament que haurà de presentar el propietari. I un paràgraf amb el número 5, justificant la necessitat d’acreditar mitjançant una declaració responsable del propietari de la finca que s’ha donat compliment al tràmit d’audiència als seus ocupants, contemplat a l’article 34.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
  • Al contingut d’aquests paràgrafs, s’incorpora com a una mesura més de seguretat exigible en les obres subjectes al Règim de comunicació, i recollides a l’article 48.5 de l’ordenança.
  • Per últim, s’afegirà un nou punt 3 a l’article 22, on es regulen les condicions essencials que constitueixen causa de denegació de la llicència, als efectes d’establir les deficiències substancials que poden motivar un informe dels serveis d’habitatge desfavorable i que comportarà d’acord amb el nou article 34 bis punt 2 lletra c) la denegació de la llicència.

 En quins casos serà preceptiu l'Informe Previ d'Habitatge?

 En el cas de projectes d’obres que comportin que els arrendataris i/o ocupants legals d’un habitatge o edifici no puguin fer-ne ús i tinguin dret a un allotjament provisional i/o de retorn, el resultat de la Consulta Prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres indicarà, en aplicació de l’article 34 bis de l’ORPIMO. I serà d'aplicació en algunes de les obres majors subjectes a llicència i alguna de les obres subjectes al règim de comunicació. Concretament les obres objecte d’aquest informe seran les recollides als articles 3.2 apartats b),c),d),e), i) (obres majors) i 3.3 apartat c) (comunicats d’obres) i que són les següents: 

a) Gran rehabilitació.
b) Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en l’edifici.
c) Consolidació, reforma o rehabilitació, que comporti una intervenció global en els fonaments o l’estructura de l’edifici.
d) Reforma o rehabilitació amb modificació de l’ús principal de l’edifici.
e) Demolició parcial d’edificis catalogats d’interès nacional (A) o d’interès local (B), demolició total o parcial d’edificis urbanísticament protegits (C), d’edificis urbanísticament considerats de nivell D i d’edificis integrats en conjunts protegits.
f) Demolició d’edificis no inclosos a l’apartat anterior.

Com es sol·licita l'informe d'habitatge previ a un expedient d'obres en el cas que sigui preceptiu?

 Si és necessari caldrà demanar digitalment un Informe previ a la Gerència d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.  

Trobareu més informació en l'apartat d'Actualitat d'Idoneïtat Tècnica, on trobareu preguntes freqüents resoltes com Quan cal l’Informe Previ d’Habitatge per obtenir l'Informe de Idoneïtat Tècnica?  i notes d'actualitat com DRPOB-19: Declaració Responsable del/s propietari/s conforme es donarà compliment als deures legals de reallotjament provisional i de retorn.