6/4/2016
PREGUNTES FREQÜENTS

 Quina normativa he d’aplicar en el Projecte Tècnic/Documentació Tècnica en compliment de les e-llicències de l’Ajuntament de Barcelona?

El Col·legi ha elaborat una Instrucció Tècnica que defineix els paràmetres de verificació i control de la documentació per a la emissió dels informes d’Idoneïtat Tècnica per l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta Instrucció Tècnica inclou l’explicació dels diferents documents i apartats que formen part dels expedients d’Idoneïtat Tècnica i que són objecte de la nostra revisió segons el règim de col·laboració per a l’exercici de les funcions de verificació i control amb l’Ajuntament de Barcelona.


A aquest document l’acompanyen una sèrie d’eines d’ajuda que estableixen els criteris per justificar la normativa a aplicar segons casos concrets. Aquestes eines estan classificades per tipus d’intervencions i estan composades per un document de justificació genèric i petites guies amb casos més concrets i exemples pràctics sobre articles o apartats determinats de la normativa d’aplicació que solen donar incidències.

Aquestes eines s’aniran publicant de manera periòdica i s’aniran ampliant segons noves casuístiques identificades. Consulta la instrucció técnica i eines d'ajuda publicades, juntament amb la resta d'eines d'idoneïtat que té disponibles el CAATEEB.

A més s’estan duent a terme una sèries de sessions tècniques presencials (Tallers d’Idoneïtat Tècnica) que desenvolupen el temes tractats a les eines d’ajuda de la instruccció tècnica i que tenen com a finalitat complementar, desenvolupar i posar a la pràctica tots els continguts tractats en aquests documents.