12/12/2016
PREGUNTES FREQÜENTS

 Qui, quan i com cal omplir la DRPOB-10 i altres consideracions en projectes per l’Ajuntament de Barcelona?

La DRPOB-10 és la declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de l’edifici respecte les obres que es pretén realitzar. A continuació resolem dubtes freqüents sobre aquesta declaració responsable.

La DRPOB-10 és la declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de l’edifici respecte les obres que es pretén realitzar. Aquesta declaració fa referència a l’article 37.3 de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres, que diu el següent:

Article 37. Mesures de seguretat
3. Quan es projecten obres que afecten l’estructura d’un edifici existent que està ocupat, el tècnic o tècnica autor del projecte ha d’aportar el corresponent informe que acrediti que les obres no comporten risc per als ocupants ni per a tercers. Alhora, la persona sol·licitant de la llicència ha de notificar a tothom que l’ocupa i a les persones propietàries de l’edifici les obres que es pretenen dur a terme, i ha de presentar davant l’Ajuntament la declaració responsable d’haver complert aquesta obligació. La declaració responsable, que ha d’acompanyar la sol·licitud de llicència, ha de fer menció expressa de les observacions fetes pels ocupants de l’edifici, que s’han d’incorporar a l’expedient, així com la seva valoració.

 

Qui l'ha d'omplir?

La persona sol·licitant del permís d’obres (en cas de ser una persona jurídica el seu representant legal haurà de disposar dels poders que l’acreditin com a tal). 

Quan s’ha d’omplir?

Quan es projecten obres que afecten l’estructura d’un edifici existent. 

Com s’ha d’omplir?

En primer lloc s’haurà d’informar de si a l’edifici hi ha ocupants o no. En segon lloc cal informar de si transcorregut el termini s’han formulat observacions o no. La declaració responsable ha de fer menció expressa de les observacions fetes pels ocupants de l’edifici, que s’han d’incorporar a l’expedient, així com la seva valoració. 

Altres consideracions:

 En cas d’haver-hi ocupants:

  1.  S’ha de notificar de l’existència del projecte de les obres als propietaris i ocupants de l’edifici. Aquesta notificació s’ha de fer de forma fefaent (burofax, cartes certificades, etc.).
  2. Els propietaris i ocupants de l’edifici han de poder consultar el projecte tècnic o la documentació tècnica durant un termini no inferior a 15 dies i han de disposar de 10 dies més per la presentació escrita de les observacions de caràcter tècnic pertinents.
  3. Cal disposar de la documentació necessària per justificar els apartats anteriors que no cal adjuntar, però s’ha de conservar perquè es pot requerir.