22/5/2019
Idoneïtat tècnica

 Com tramitar permisos per obres d’urgència a Barcelona?

El tràmit d’urgència són actuacions a executar de caràcter urgent i immediat per evitar danys a persones o coses, que no poden esperar a la llicència o comunicat (apuntalaments interiors, sistemes de protecció de façanes...).

El Tràmit d’urgència és el procediment per a la instal·lació de les mesures d’emergència que s’han d’executar amb caràcter urgent i immediat per tal d’evitar danys a les persones o a les coses, que no poden esperar fins a la tramitació de la corresponent llicència o comunicació.

Com es sol·licita?

  1. Entrar al Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona
  2. Iniciar el tràmit de la “Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació”.
  3. Seleccionar la zona d’actuació on s’han d’executar les mesures de protecció (interior o exterior de l’edifici).
  4. Marcar l’opció “Mesures d’emergència per tal d’evitar danys a les persones”.
  5. S’obté la Consulta prèvia final, que conté la guia amb els passos a seguir, i incorporà la documentació necessària per la tramitació, que són les declaracions responsables DRPOB-17 i DRPOB-18 (1/2 i 2/2).
  6. Iniciar el tràmit de la “Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència, comunicat o actuació d'urgència)”. Caldrà adjuntar les declaracions responsables emplenades i signades.

L'endemà de la data en què s’ha obtingut el document d'admissió ja poden començar els treballs. L’actuació ha de començar i acabar immediatament després d'obtenir el permís. Aquest permís només permet treure el risc immediat i que en cap cas autoritza a fer les obres de reparació, que seran objecte d’un permís d’obres diferent. Caldrà sol·licitar la corresponent llicència o comunicació en un termini no superior a dos mesos o en el termini fixat en el cas d’expedients de disciplina urbanística.

Com es visa el tràmit d’urgència?

Per poder visar aquests treballs professionals caldrà donar d’alta un nou expedient de direcció d’obra + direcció d’execució, adjuntant una documentació tècnica o justificació de pressupost i el full d'assumeix, per tal de deixar constància que no són obres de reparació, sinó que es tracta de mesures per evitar el risc greu i imminent.

Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents en l'apartat d'Actualitat Idoneïtat Tècnica de la pàgina del CAATEEB. Per més informació sobre la tramitació de la idoneïtat trobareu la Guia per fer l’informe d’idoneïtat tècnica.