Declaracions responsables editables

El Col·legi ha preparat un catàleg complet dels models de les declaracions responsables de l’Ajuntament de Barcelona en versió PDF editable. Recordeu que només haureu d’emplenar els que siguin d’aplicació per a la vostra intervenció.
Vàlides NOMÉS per consultes prèvies anteriors al 02/11/2020

Les declaracions responsables per l’elaboració dels “documents annexes a l’expedient” per les e-llicències, fins ara s’havien d’emplenar a mà. 

Per facilitar l’elaboració d’aquest documents, el Col·legi ha preparat un catàleg complet dels models de les declaracions responsables de l’Ajuntament de Barcelona en versió pdf editable. Així podreu omplir les dades des del vostre ordinador, imprimir-los, signar-los manualment, i finalment escanejar-los per afegir-los al document AAB-Annexes a l’expedient. 

Recordeu que només haureu d’emplenar els que siguin d’aplicació per a la vostra intervenció, segons consulta prèvia extreta a través del portal de tràmits de l’Ajuntament.

Per tenir la garantia de que sempre feu servir les versions actualitzades d’aquests documents, us recomanem que els descarregueu directament des d’aquesta taula cada vegada que les necessiteu: 

Declaracions responsables Ajuntament de Barcelona

    DRPOB-01 Del tècnic/a conforme disposa de la titulació adient per a la redacció del projecte tècnic
    DRPOB-02 Del tècnic/a conforme disposa de la titulació adient per a la redacció de la documentació tècnica
    DRPOB-03 Del tècnic/a conforme assumeix la direcció de l'obra
    DRPOB-04 Del tècnic/a conforme assumeix la direcció d’execució de l'obra
    DRPOB-05 Del tècnic/a coordinador de seguretat i la salut durant l'execució de les obres
    DRPOB-06 Del tècnic/a conforme l'obra s’adequa al règim de comunicació corresponent
    DRPOB-08 Del tècnic/a conforme assumeix la instal·lació dels elements auxiliars de la construcció: tanques de protecció d’obra, ponts, bastides i similars
    DRPOB-09 Del tècnic/a sobre el compliment de les condicions establertes a l‘Ordenança d’usos del paisatge urbà
    DRPOB-10 Del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de l'edifici respecte les obres que pretén realitzar
    DRPOB-11 Del tècnic/a autor del projecte que els obres no comporten risc per a ocupants ni per a tercers
    DRPOB-12 Del tècnic/a autor del projecte de la solidesa i seguretat de les obres
    DRPOB-14 Del sol·licitant i del tècnic/a sobre la no afectació dels elements protegits
   DRPOB-19Del/s propietari/s conforme es donarà compliment als deures legals de
reallotjament provisional i de retorn
    CCPOB-01 Certificat a efectes de Legalització d'obres
    INPOB-01  Documentació acreditativa de la representació per a la presentació de la llicència o comunicat
    INPOB-02Documentació justificativa de la protecció de dades
    CCCOB-01 Comunicació d'Inici d'Obres
    CPO Instància de Comunicació de Primera Ocupació
    DRCOB07Declaració responsable del promotor i del tècnic/a director de les obres respecte la comunicació de primera ocupació i utilització d'obres

D’altra banda, i segons indica la disposició addicional tercera de la ORPIMO, els documents oficials del Col·legi, corresponents a l’assumeix de la direcció d’obra, de la direcció de l’execució de l’obra, de la permanència en l’obra, de les bastides o mitjans auxiliars, de les grues o muntacàrregues i, de la coordinació de seguretat i salut, tenen el caràcter de declaracions responsables.  

Per tant, podeu substituir algunes de les declaracions responsables, per impresos col·legials visats. En aquest quadre us mostrem les equivalències entre declaracions responsables i impresos col·legials visats: 

Impresos col·legials visats que substitueixen declaracions responsables

 

Declaracions responsables

 
 

Impresos col·legials visats

 
    DRPOB-03  Del tècnic/a conforme assumeix la direcció de l'obra    ASS1-09 Full d'assumeix d'obres i/o permanència
    DRPOB-04 Del tècnic/a conforme assumeix la direcció d’execució de l'obra 
    ASS1-09
 Full d'assumeix d'obres i/o permanència
    DRPOB-08 Del tècnic/a conforme assumeix la instal·lació dels elements auxiliars de la construcció: tanques de protecció d’obra, ponts, bastides i similars    ASS1-09 Full d'assumeix d'obres i/o permanència, indicant que també s’assumeix del mitjà auxiliar
    DRPOB-05 Del tècnic/a coordinador de seguretat i la salut durant l'execució de les obres      COR1-09 Designació de coordinació de seguretat en fase d'execució i/o projecte