Fitxes d'avaluació del volum i característiques dels residus

Per fer la justificació de l'avaluació del volum i les característiques dels residus per obres de rehabilitació i reforma, podeu fer servir la següent fitxa.

Per fer la justificació de l’ avaluació del volum i les característiques dels residus (Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i RD210/2018. pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya), podeu fer servir les següents fitxes:

Fitxa de residus de construcció d'obra nova

Fitxa de residus d'enderrocs d'habitatges amb obra de fàbrica

Fitxa de residus d'enderrocs d'habitatges amb estructura de formigó

Fitxa de residus per obres de rehabilitació - reforma

Aquestes fitxes estan adaptades al Decret 152/2017 sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya que va entrar en vigor el 19 de gener de 2018.

En aquest apartat heu trobat compartides les fitxes més habituals en els expedients d'idoneïtat, però en cas que la tipologia de les obres no sigui en aquest llistat, us podeu descarregar totes les fitxes disponibles de l’apartat de  Recursos tècnics del CAATEEB en l'apartat sobre la gestió de residus.