Instrucció Tècnica i criteris de justificació normativa

El Col·legi ha elaborat una instrucció tècnica que defineix els paràmetres de verificació i control de la documentació per a la emissió dels informes d’Idoneïtat Tècnica per l’Ajuntament de Barcelona.

Per facilitar l'elaboració de la documentació a presentar per a obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica el Col·legi ha elaborat una instrucció tècnica que inclou l’explicació dels diferents documents i apartats que formen part dels expedients d’Idoneïtat Tècnica i que són objecte de la nostra revisió segons el règim de col·laboració per a l’exercici de les funcions de verificació i control amb l’Ajuntament de Barcelona. 

Instrucció tècnica de verificació i control de projectes

Acompanyen a la instrucció técnica una sèrie d’eines d’ajuda classificades per tipus d'intervenció, que estableixen els criteris per justificar la normativa a aplicar segons casos concrets.  Aquestes eines s’aniran publicant de manera periòdica i s’aniran ampliant segons noves casuístiques identificades. Es composen per un document de justificació genèric i es desglossen en petites guies amb casos més concrets i exemples pràctics sobre articles o apartats determinats de la normativa d’aplicació que solen donar incidències.

Eines d'ajuda classificades per tipus d'intervenció

    1 - Reforma interior d'habitatges   
     1.1 - Article 56 OME Programa funcional - propera publicació
     1.2 - Article 60 OME Il.luminació i Ventilació - propera publicació
     1.3 - Article 232-233 PGM Ventilació habitacions - propera publicació
    2 - Millora d'accessibilitat 
     2.1 - Rampes i vestíbuls  ACTUALITZAT! 
     2.2 - Ascensors exteriors - propera publicació
     2.3  - Ascensors per pati de llums  
     2.4 - Ascensors de buc d'escala - propera publicació
     2.5 - Ascensors que atravessen entitats  - propera publicació
    3 - Actuacions a l'exterior de l'edifici   
     3.1 - Instal·lació de claraboies
     3.2 - CTE DB SUA 1 punt 3 Protecció de desnivells  
     3.3 - CTE DB SI 2 Propagació exterior  NOU! 
     3.4 - CTE DB SI 6 protecció de l'estructura - propera publicació
     3.5 - CTE, OME i Paisatge urbà en mitgeres 
   4 Intervenció en entitats sense ús d'habitatge 
     4.1 - CTE DB SI1 Sectorització d'incendis - propera publicació
    4.2 - CTE DB SI3 Evacuació d'ocupants - propera publicació
     CTE DB SUA 9 i TAAC Accessibilitat - propera publicació
   5 Afectacions estructurals  NOU!