Marcadors per als Informes d'Idoneïtat Tècnica

​​

Els documents han de seguir el guió de l’estructura de MARCADORS segons la guia de la consulta prèvia amb l’Ajuntament. Els marcadors creats han d’estar assignats a la part documental on es mostri el contingut mínim de la documentació especificada a la guia de la consulta prèvia amb l’Ajuntament.
 
No han d’aparèixer marcadors afegits no informats al document de la consulta prèvia amb l’Ajuntament de Barcelona.

Si per la tipologia de les obres o de l’objecte de les obres, hi ha un marcador que no te contingut, s’haurà de crear el marcador amb el títol amb el que apareix al document de la consulta prèvia i assignar el marcador a la part del document on es justifiqui que no s’ha d’informar dels paràmetres sol/licitats.
 
A continuació es faciliten els marcadors per elaborar un Projecte Tècnic, una Documentació Tècnica, un Projecte d'Enderrocs i els marcadors per elaborar Projectes de grues i muntacàrregues.

PROJECTE TÈCNIC

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PROJECTE D'ENDERROC

PROJECE DE GRUES I MUNTACÀRREGUES

​​