Què és l'informe d'idoneïtat tècnica?

Què és l'informe d'idoneïtat tècnica?El 25 de febrer de 2011, el Plenari del Consell municipal aprova l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO).

Aquesta Ordenança té com un dels seus objectius la millora i la simplificació dels procediments i com a mitjà, preveu l’emissió d’un Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) per tal de garantir que el projecte i la documentació tècnica corresponents als règims de llicencia d’obres i de comunicació compleixen amb els requisits d’idoneïtat documental, suficiència i adequació normativa.

 Amb aquest objectiu, també preveu un regim de col·laboració per a l’exercici de les funcions de verificació i control que l’Ajuntament pot encomanar a entitats col·laboradores. Des del passat 24 de febrer de 2014, el CAATEEB està habilitada com a  ECA de l’Ajuntament de Barcelona per emetre Informes d’Idoneïtat Tècnica i consta inscrita amb el número 4 en el registre d’ Entitats Col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona per a la verificació i el control urbanístic de les obres, en la modalitat A, segons el Decret d’Alcaldia del dia 27 de desembre del 2013, publicat al BOPB del 31/12/2013.

En compliment de l’article 8 de la Ordenança l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO), l’Ajuntament pot encomanar l’exercici de les funcions de verificació i control a les entitats col·laboradores habilitades en la modalitat A i que són les següents: 

  1. Verificar els requisits d’integritat documental, suficiència i idoneïtat dels projectes i la documentació corresponents a la llicencia o comunicació, exigits per la normativa aplicable i els annexos de la ordenança.
  2. Acreditar que els projectes i la documentació tècnica compleixen les previsions de la normativa aplicable, d’acord amb el que preveu l’article 15 de la ORPIMO.

 Amb aquest procediment, el sol·licitant o titular de la llicència ha d’encarregar l’Informe d’Idoneïtat Tècnica a una entitat habilitada i aportar-ho a l’Ajuntament en el procés de sol·licitud del permís d’obres.