L’informe previ de patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. Com i quan es tramita

A l’hora d’elaborar un projecte d’intervenció en un edifici existent caldrà comprovar si l’edifici en el que anem a intervenir està catalogat i si requereix d’algun tipus d’autorització per part dels serveis de Patrimoni de L’Ajuntament.

A l’hora d’elaborar un projecte d’intervenció en un edifici existent caldrà comprovar si l’edifici en el que anem a intervenir està catalogat i si requereix d’algun tipus d’autorització per part dels serveis de Patrimoni de L’Ajuntament. Quan fas la consulta prèvia al portal de tràmit de e-Obres, a la guia documental us indiquen si disposa d’algun tipus de catalogació a Barcelona. També es pot comprovar a través del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic a la web de l’Ajuntament de Barcelona 

L’Ajuntament de Barcelona defineix en el seu catàleg de patrimoni arquitectònic historico-artístic els edificis catalogats per nivells A, B, C, o edificis urbanísticament considerats de nivell D, i/o pot estar inclòs en un Conjunt, Entorn o Sector Protegit.

Aquest fet pot comportar disposar d’informe dels serveis de patrimoni de l’Ajuntament sobre l’adequació o no del criteris d’intervenció proposats (ORPIMO, secció 2a art 31). 

Com i quan he de sol·licitar l’informe de Patrimoni?

Hi han dues possibilitats: 

 • Sol·licitar l’Informe Previ del Servei de Patrimoni telemàticament a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, abans de sol·licitar l’informe d’Idoneïtat, i incloure’l, una vegada obtingut, en el projecte de e-llicències per l’Ajuntament de Barcelona. 
 • Afegir en el projecte de e-llicències, la Documentació Complementària per tal que el Servei de Patrimoni validi la nostra proposta en el procés telemàtic d’autorització del permís d’obres. (Annex 3c de la ORPIMO).

Cal tenir en compte que per els règims de COMUNICATS podem triar qualsevol de les dues opcions, excepte en els casos dels edificis considerats de nivell D de Ciutat Vella anteriors a 1950, en els quals és obligatori presentar l’Informe Previ de Patrimoni. 

En canvi, pels règims de LLICÈNCIA hem d’incorporar obligatòriament sempre la documentació complementària dins del projecte, tot i que disposeu de l’informe previ favorable de patrimoni, tramitat amb anterioritat al projecte. 

En quins casos no he de demanar informe previ de Patrimoni?

Quan l’edifici no estigui inclòs en el Catàleg de Patrimoni, o bé, si les obres que es pretenen realitzar són en un edifici urbanísticament considerat de nivell D del Districte de Ciutat Vella, llevat els construïts amb posterioritat a l’any 1950, i no afecten cap dels següents supòsits: 

 • Obres majors previstes a l’article 3.2. de la ORPIMO.
 • Intervenció en façanes.
 • Intervenció en altres elements comuns de l’edifici: vestíbuls, nuclis de comunicació vertical i patis. 

Quin temps triguen en emetre l’informe i que inclou?

Els serveis de Patrimoni han d’emetre l’Informe Previ de Patrimoni en el termini d’un mes. En cas de no obtenir resposta en 30 dies podeu posar-vos en contacte amb departament d’idoneïtat del CAATEEB per tal d’informar-vos de com procedir amb el tràmit. 

A l’Informe Previ de Patrimoni es notifica: 

 • Si és FAVORABLE a la concessió de la Llicència o Comunicat.
 • Si és FAVORABLE AMB CONDICIONS. En aquest cas, ha d’expressar les condicions imposades per tal que la nostra proposta sigui autoritzable.
 • Si és DESFAVORABLE, cas en què ha d’exposar els motius de denegació. En aquest cas, es pot realitzar una nova sol·licitud amb una nova proposta d’intervenció. 

Quina documentació hauré d’aportar per realitzar el tràmit amb patrimoni?

En el cas de que l’edifici on s’actua es trobi dins d’algun àmbit de protecció l’Ajuntament ens informarà explícitament a través de la consulta prèvia, a l’apartat dades de l’obra, quina documentació cal aportar. Ho especifica al apartat de documents annexos al projecte. 

Contingut de la documentació a aportar per la tramitació de l’informe previ del servei de patrimoni

 Règim de comunicació Règim de llicència
  
 • Aixecament planimètric de la zona d’actuació.
 • Reportatge fotogràfic suficient.
 • Memòria explicativa de les obres que s’executaran i de les tècniques que s’empraran.
 • En la consulta prèvia preceptiva en relació amb els edificis urbanísticament considerats de nivell D del districte de Ciutat Vella, cal incloure, a més, la documentació demostrativa de les cates o proves realitzades.
  
 • Relació dels usos als quals es vol destinar l’edifici i les particularitats que aquests puguin tenir o necessitar.
 • Fitxa del pla especial de protecció corresponent.
 • Aixecament planimètric de l’edifici i de la parcel·la.
 • Fotografies generals de l’edifici (interiors i exteriors), de detalls i generals de l’entorn.
 • Avanç de memòria històrica, que permeti justificar l’enfocament donat al projecte.
 • Avanç de l’estudi de patologies (estructurals, de conservació en general i pròpies dels elements més interessants, com ara els revestiments, els decoratius).
 • Avanç de l’estudi de la problemàtica general de l’edifici en relació amb les normatives vigents (amb especial atenció a les mesures de protecció contra incendis, accessibilitat i el Codi tècnic de l’edificació).
 • Avanç de l’anàlisi global de l’edifici actual en relació amb la intervenció.
 • Avanç de proposta d’intervenció en virtut del que es dedueixi dels apartats anteriors.
 • Les actuacions que afectin façanes han d’incloure la documentació demostrativa de les cates o proves realitzades.

 

Segons instruccions per part del Departament del Servei de Patrimoni, quan s’aporti l’Informe Previ de Patrimoni, caldrà incloure dins del projecte e-llicència, a més del corresponent “Informe previ del Servei de Patrimoni”, la documentació segellada que es va aportar per sol·licitar-lo.

Si la sol·licitud al Servei de Patrimoni es realitza digitalment a través del Portal de Tràmits, l’informe previ del Servei de Patrimoni haurà d’estar acompanyat per la documentació que es va aportar per sol·licitar-ho però sense segell, ja que no ho segellaran. 

Documentació a aportar per complimentar la documentació complementària 

 Règim de comunicació Règim de llicència
  
 • Aixecament planimètric de la zona d’actuació.
 • Reportatge fotogràfic suficient.
 • Memòria explicativa de les obres que s’executaran i de les tècniques que s’empraran.
 • Noticies històriques sobre l’emplaçament.
 • Noticies històriques sobre l’edifici: antecedents, reculls sobre l’edifici i la seva evolució (documentació històrica, imatges, declaracions administratives, explicació de les tècniques constructives i materials emprats, usos i d’altres).
 • Aixecament de l’estat actual (planimètric i fotogràfic).
 • Resum on quedi clara l’evolució de l’edificació fins a l’estat actual.
 • Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial.
  
 • Relació dels usos als quals es vol destinar l’edifici i les particularitats que aquests puguin tenir o necessitar.
 • Fitxa del pla especial de protecció corresponent.
 • Aixecament planimètric de l’edifici i de la parcel·la.
 • Fotografies generals de l’edifici (interiors i exteriors), de detalls i generals de l’entorn.
 • Avanç de memòria històrica, que permeti justificar l’enfocament donat al projecte.
 • Avanç de l’estudi de patologies (estructurals, de conservació en general i pròpies dels elements més interessants, com ara els revestiments, els decoratius).
 • Avanç de l’estudi de la problemàtica general de l’edifici en relació amb les normatives vigents (amb especial atenció a les mesures de protecció contra incendis, accessibilitat i el Codi tècnic de l’edificació).
 • Avanç de l’anàlisi global de l’edifici actual en relació amb la intervenció.
 • Avanç de proposta d’intervenció en virtut del que es dedueixi dels apartats anteriors.
 • Les actuacions que afectin façanes han d’incloure la documentació demostrativa de les cates o proves realitzades.
 • Noticies històriques sobre l’emplaçament.
 • Noticies històriques sobre l’edifici: antecedents, reculls sobre l’edifici i la seva evolució (documentació històrica, imatges, declaracions administratives, explicació de les tècniques constructives i materials emprats, usos i d’altres).
 • Aixecament de l’estat actual (planimètric I fotogràfic).
 • Resum on quedi clara l’evolució de l’edificació fins a l’estat actual.
 • Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial.