Preguntes més freqüents

Recull de les preguntes més freqüents que arriben a Servei d'Idoneïtat tècnica del Col·legi d'Aparelladors. Aquí trobareu resposta les consultes més habituals

 

 Sobre la consulta prèvia
 Com informar de més d'una actuació en la consulta prèvia?
Per informar de més d’una actuació a la consulta prèvia hem de marcar “altres opcions” en l'apartat destinat a informar de les actuacions en l'eina informàtica de l'Ajuntament de Barcelona.
 Com informar a la consulta prèvia de instal·lació d'ascensors?
En les actuacions de instal·lació d'ascensors s'hauran de desglossar totes les actuacions necessàries per a la implantació d'aquest informant-les a la consulta prèvia una a una.
 Què cal fer si et caduca la consulta prèvia d'obres o l'informe d'idoneïtat de Barcelona?
La consulta prèvia caduca als 6 mesos d'haver-se fet, i l'informe d'idoneïtat tènica (IIT) emès pel CAATEEB té una vigència de 3 mesos des de la seva emissió. Si algun d’aquests dos documents us ha caducat haureu de sol·licitar una nova consulta prèvia i obrir un nou expedient a través de l’Oficina Virtual del CAATEEB, per sol·licitar un nou informe d’idoneïtat tècnica (IIT).

 

 Sobre la documentació a preparar
 Com saber quin document he de redactar segons la consulta prèvia?
El tipus de document que caldrà redactar per a l'obtenció de l'informe d'idoneïtat preceptiu per l'obtenció del permís d'obres a l'Ajuntament de Barcelona, es troba indicat en la consulta prèvia final.
 Quina documentació he d'afegir al projecte si l'edifici es troba protegit?
En els casos que la consulta prèvia indiqui que l’edifici forma part del catàleg de Patrimoni, caldrà incorporar la “Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic” en tots els casos.
 L'Informe Previ de Patrimoni. Quan i com es tramita?
Al document Consulta Prèvia Final s’informarà de l'obligatorietat o no de sol·licitar l’Informe Previ al Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona. La sol·licitud és digital que s'ha de fer previ a la sol·licitud de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica al CAATEEB.

Com es fa la sol·licitud de l'Informe Previ de Patrimoni?

Des d’octubre de 2014, l’Ajuntament de Barcelona té operatiu dins el seu Portal de Tràmits el sistema telemàtic per sol·licitar els Informes Previs de Patrimoni.
L'informe del Servei de Prevenció, Extinció i Salvament (SPEIS). Quan i com es tramita?
L'informe dels del Servei de Prevenció i Extinció d’incendi i Salvament (SPEIS), quan sigui preceptiu segons l'aplicació de l'Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis. (ORCPI/08), caldrà tramitar-lo abans de l'emissió de l'IIT i el sol·licitem des del CAATEEB.
Un cop obtingut l’Informe de SPEIS, com continuar amb el tràmit d’obtenció de l’informe d’idoneïtat?
Un cop obtingut l’Informe de SPEIS, caldrà que el tècnic redactor del projecte inclogui l’informe i la documentació segellada per SPEIS en el marcador Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis.
Quina normativa he d’aplicar en el Projecte Tècnic/Documentació Tècnica en compliment de les e-llicències de l’Ajuntament de Barcelona?

El Col·legi ha elaborat una Instrucció Tècnica que defineix els paràmetres de verificació i control de la documentació per a la emissió dels Informes d’Idoneïtat Tècnica (IIT) per l’Ajuntament de Barcelona.

 Sobre la tramitació de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) amb el CAATEEB
Quin és el termini de revisió?
 El CAATEEB efectua la revisió en un termini de 2 dies laborables.
Com puc saber l'estat del meu expedient?
El torn de tràmits és transparent a través del web, el que li permet veure en qualsevol moment en quin punt de la cua virtual està el seu expedient.
 Quina és la forma de pagament de l'Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT)?
 Oferim una via de pagament diferit del IIT, que permet que el Promotor o Comunitat de propietaris pugui pagar a través de Caixer automàtic o línia oberta de CaixaBanc, i disposa de 30 dies per fer el pagament.
 Quin és el preu per als informes d'Idoneïtat Tècnica?
Els imports a percebre per les entitats col·laboradores habilitades son preus comunicats d’acord amb el procediment establert amb l'Ajuntament de Barcelona i depenen del règim d'intervenció.
 Quines eines disposo en la web del Col·legi per a la redacció?

El CAATEEB facilita diverses eines per facilitar la tasca de l'elaboració de la documentació i evitar incidències amb la revisió, entre les que destaquen els marcadors,  la instrucció tècnica i els criteris de revisió normativa, entre altres.

Necessito assessorament, com puc contactar amb els tècnics del CAATEEB?
Disposem d’un equip tècnic especialitzat que li assessorarà en l’execució del e-projecte abans de la verificació de la Idoneïtat Tècnica (IIT), i també, en el procés de sol·licitud de la e-Llicència a l’Ajuntament.

 

Altres preguntes relacionades amb la ORPIMO
 Com tramitar permisos per obres d’urgència a Barcelona?
Per tramitar un permís per intervenir d’urgència, cal entrar al Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, i iniciar el tràmit consulta prèvia per a la realització d’obres indicant com a actuació “Mesures d’emergència per tal d’evitar danys a les persones”.
Quan es poden començar les obres en règim de comunicat?
S’adverteix al document d’admissió dels Comunicats d’obres que es podran començar les obres només una vegada efectuat el pagament de les taxes, i que cal que es disposi del justificant a peu d’obra.
Quines són les obres d'assabentat?
En el règim d’assabentat, la persona interessada comunica a l’Ajuntament les obres que pretén executar, sense aportar documentació, i pot iniciar-les l’endemà d’haver presentat la comunicació en el registre municipal.
Quines actuacions no requereixen de l’obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT)?
Per l’obtenció de permís municipal de l’Ajuntament de Barcelona, hi ha algunes actuacions que no requereixen Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT).
 Com es prorroga un permís d'obres a l'Ajuntament de Barcelona?
Per no haver de sol·licitar una nova llicència o comunicat, la persona interessada haurà de demanar una pròrroga abans que venci el termini d'execució de les obres.

 

 

Per tal d'estar informat d'aquestes preguntes freqüents i altres notícies d'actualitzat us recomanem que visiteu

l'apartat Actualitat d'Idoneïtat de la web del CAATEEB.

 

També trobareu preguntes freqüents publicades amb regularitat en el setmanari d'informació col·legial 7@ i en el compte de twitter del CAATEEB.