Recomanacions per elaborar l'informe d'idoneïtat tècnica

​Recomanacions a tenir en compte a l'hora de redactar la documentació per obtenir l'Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) per a l'Ajuntament de Barcelona.
 

Consulta Prèvia:

recomanacionsp per elaborarl 'informe d'idoneïtat tècnciaEn el moment de fer la “Consulta Prèvia” (document DCA) a través de la pàgina web de l’Ajuntament de BCN, cal que tingueu en compte el següent:

 • Qui apareix com a “REPRESENTANT” en la consulta prèvia, és l’únic agent que podrà fer la tramitació de la sol·licitud del permís d’obres digitalment, a través del web de l’Ajuntament de BCN
 • Si el tècnic és qui fa la sol·licitud del permís d’obres:
  • Haurà de constar com a REPRESENTANT en el document DCA - Consulta Prèvia.
  • Haurà d’adjuntar el document per l’acreditació de la representació. Aquest document ha de ser el model INPOB-01 inclòs al document DCA - Consulta Prèvia.

El representant és qui haurà de fer la tramitació del permís d’obres. La tramitació del permís d’obres, l’haurà de fer el tècnic a través del web de l’Ajuntament de BCN (NO la pot fer presencialment) i haurà de disposar de signatura digital.

 • El tècnic NO fa la sol·licitud del permís d’obres: 
  • El client o la persona física que el representa, en el cas de ser una persona jurídica, haurà de ser el REPRESENTANT en el document de la DCA - Consulta Prèvia.
  • El REPRESENTANT podrà fer presencialment la sol·licitud del permís d’obres a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). També podrà fer aquesta sol·licitud digitalment, a través del web de l’Ajuntament de BCN, si disposa de signatura digital.

Observacions:
Si una vegada feta la CONSULTA PRÈVIA, no heu tingut en compte aquest punt, sempre que encara no s'hagi emès l'Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT), podreu fer una Modificació de la Consulta Prèvia, modificant les dades del REPRESENTANT.

Marcadors:

 • No es pot modificar l’ordre ni la jerarquia dels marcadors.
 • No es poden modificar els noms dels marcadors.
 • No es pot eliminar cap dels marcadors. En cas que, per la tipologia de les actuacions, no s’hagi de generar contingut per un marcador en concret, el marcador existirà i estarà enllaçat a una part del document on es justifiqui la no necessitat d’informar per aquest concepte.

Cadascun dels documents haurà de disposar dels seus marcadors corresponents. Recordeu que el CAATEEB posa a la vostra disposició els marcadors ja elaborats en l'apartat d'Eines per elaborar e-projectes.  Hem adaptat aquests segons la modificació de les consultes prèvies implantada per l’Ajuntament de Barcelona a partir del 2 de novembre de 2020:

Document PAB 1 - Memòria i Pressupost (PDF1):

 • Us recordem que el Projecte Tècnic  hauria de contenir amidaments i plec de condicions (Part I del CTE) encara que la guia de la Consulta Prèvia no ho demana. 
 • Recordeu que el pdf ha de tenir els marcadors corresponents, i es recomana portada.
 • Per tenir actualitzada la Normativa Aplicable (apartat MN del pdf PAB) del vostre document us recomanem consultar l’eina PLEC INSTANT.
 • Quan el resultat de la consulta prèvia, feta a través del web de l'Ajuntament de BCN, generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim d’aplicació serà sempre el de la tipologia de més nivell.

Document PAB 2 - Plànols (PDF2):

 • Us recordem que el Projecte Tècnic  hauria de contenir tants plànols com sigui necessari per entendre la intervenció i justificar la normativa que li sigui d'aplicació. 
 • Recordeu que el pdf ha de tenir els marcadors corresponents, i es recomana portada.

Document PAB 3 - Documents annexos al projecte (PDF3):

 • Us recordem que caldrà incloure tots els documents annexos que demani la Consulta Prèvia realitzada. 
 • Recordeu que el pdf ha de tenir els marcadors corresponents, i es recomana portada.​


Document AAB - Annexos Ajuntament Barcelona (PDF4)

 • Recordeu que el pdf AAB ha de tenir els marcadors corresponents, i és recomana portada.
 • L'annex a l'expedient (AAB), ha d'incloure el "Full resultat Informatiu de la Consulta". Això són els 2-3 primers fulls de la consulta prèvia, afegint les guies de cada una de les actuacions. Aquestes guies és on es detalla, en format gràfic, el tipus d'actuació, el procediment d'obtenció i els documents a aportar.
 • Cal aportar les Declaracions Responsables seguint el model original que consta a la Guia per al procés d’obtenció de la llicència o comunicat. Només es podran fer servir les declaracions responsables que surten a la consulta prèvia realitzada, ja que aquestes reflecteixen algunes dades introduïdes en fer la consulta prèvia. No es consideraran vàlids els documents esmenats, modificats o adaptats, no obstant podeu seguir utilitzant els IMPRESOS col·legials, per substituir determinades declaracions responsables.
​Trobareu més informació sobre dubtes, recomanacions i preguntes freqüents a través del següent enllaç.