Servei d'atenció als consumidors o usuaris: Servei de Mediació Col·legial  

Servei d'atenció de peticions dels consumidors o usuaris, d'acord amb l'Article 12 de la Llei estatal de col·legis professionals, modificada per la Llei Òmnibus.
 

Definició i abast del servei

 

El SMC atén les queixes o reclamacions, relatives a l’activitat professional dels col·legiats, que presenten els consumidors o usuaris que contractin els serveis professionals d’aquells, així com per associacions i organitzacions de consumidors i usuaris en representació o en defensa dels seus interessos.

 

El Col·legi atén i tramita totes les peticions i, si queden dintre del seu àmbit  d’actuació legal, fa d’intermediari per resoldre-les.

 

Queden excloses del SMC les reclamacions per responsabilitat civil, i les reclamacions per causes econòmiques o altres motius contractuals, que es deriven, en el seu cas, a la jurisdicció civil.

 


Contingut mínim de l'escrit de queixa o reclamació

 

L’escrit de queixa o reclamació ha de contenir com a mínim les dades o informació següents:

 

  • Nom i cognoms del/s sol·licitant/s i dades de contacte (adreça completa, número de telèfon, fax i email).
  • Adjuntar acreditació de la condició que legitima a la persona que presenta la queixa o reclamació: justificació de la seva qualitat com a contractant o destinatari dels serveis professionals  del/s col·legiat/s afectat/s. En el cas de persona jurídica, s’ha de justificar també l’apoderament o facultat de la persona física que actua en nom de la societat  o empresa que reclama.
  •  Adjuntar còpia del DNI de la persona que signa la queixa o reclamació.
  • Identificar amb claredat el/s col·legiat/s afectat/s i el número de visat i emplaçament del treball objecte de la queixa o reclamació, així com el promotor de l’obra o contractant dels serveis professionals.
  • Explicar de forma clara i concisa els antecedents i objecte de la reclamació.
  • Data i signatura de l’escrit.


El Col·legi en qualsevol moment es reserva reclamar les dades o documentació complementària que consideri necessària.


 

Forma de presentació de la queixa o reclamació

 

Les queixes o reclamacions contra els col·legiats es poden presentar:

 

  • Personalment a la recepció de la planta baixa de la seu col·legial situada al carrer Bon Pastor, 5 de Barcelona.
  • Per correu postal adreçat al Servei de Mediació Col·legial del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, carrer Bon Pastor, 5, 08021 Barcelona.
  • Per correu electrònic a l’adreça smc@apabcn.cat