Sol·licitud de documentació d’obres / Compulses

El servei de recerca de documentació d’expedients tramitats al CAATEEB és necessari per fer altres tràmits com certificats de primera ocupació, cèdules d’habitabilitat d’habitatge usat, transmissió de vivendes, etc.

Gràcies al visat dels expedients, la documentació visada es pot consultar en qualsevol moment dins del període de responsabilitat. No obtant, segons la LOPD només es podrà facilitar informació sobre un expedient a aquells agents que puguin tenir interès legítim en el mateix, és a dir, el tècnic que portava la obra, el promotor, o bé per requeriment administratiu.

Per tal de sol·licitar aquest servei, s’ha de seguir el següent procediment en funció de qui sol·liciti:

Quin és el procediment de sol·licitud de documentació?

1. Procediment si la sol·licitud la fa el tècnic de la obra:

 • El tècnic s'haurà d'identificar com a col·legiat vinculat al visat
 • En aquest cas es faran duplicats de les imatges visades que tinguem escanejades

2. Procediment si la sol·licitud la fa el promotor que consta a l’expedient:

 • Adreçar el full de sol·licitud de l’imprès a compulsar, degudament complimentat, per correu electrònic a visats@apabcn.cat
 • Enviar fotocòpia del DNI si és persona física o del CIF si és una empresa. Si es tracta d’una empresa s'ha d’enviar també fotocòpia del DNI de la persona que fa la sol·licitud i acreditació conforme actua en representació de la societat (poders, actes, etc).

3. Procediment si la sol·licitud la fa un promotor diferent al de l'alta de l'expedient:

 • Acreditació conforme és el propietari actual de l’immoble mitjançant escriptures, compravenda, etc.
 • Adreçar el full de sol·licitud de l’imprès a compulsar, degudament complimentat, per correu electrònic a visats@apabcn.cat
 • Enviar fotocòpia del DNI si és persona física o del CIF si és una empresa. Si es tracta d’una empresa s'ha d’enviar també fotocòpia del DNI de la persona que fa la sol·licitud i acreditació conforme actua en representació de la societat (poders, actes, etc).

4. Procediment si la sol·licitud la fa un representant del promotor:

 • Carta signada pel promotor si és persona física i a més segellada si és una empresa, autoritzant al sol·licitant a realitzar la petició de la documentació
 • Seguir el punt 2 ó 3 segons correspongui. 

Quina documentació s'ha de presentar?

A continuació adjuntem el document pdf per fer la sol·licitud de la documentació

 Full de sol·licitud de documentació d’obres
Quin és el cost?

El preu* de la compulsa és de 58,85€  per imprès i còpia (IVA inclós).

(*) Si la compulsa la demana el tècnic de l'expedient el preu serà de 11,83€ per imprés i còpia (IVA inclós).

Forma de pagament

 • Presencialment es pot pagar en efectiu o Visa
 • Digitalment per ingrés o transferencia 

Més informació i consultes

visatsbcn@apabcn.cat
93 240 20 60