El visat del CAATEEB: garantia de professionalitat i qualitat

El visat dels treballs professionals que realitza el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) garanteix la competència i la responsabilitat professional, és una garantia per al tècnic, per a l’obra i per als usuaris finals

El Col·legi visa els treballs professionals com a garantia del professional davant el seu client i davant l’Administració. El visat dóna garanties: 

 • al promotor de les obres
 • a l’usuari de l’edifici
 • a la comunitat de veïns
 • a l'Administració Pública

Avantatges del visat del CAATEEB 

 •  Valida les competències professionals d’acord amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) i la normativa vigent.
 • Certifica la identitat, titulació i habilitat legal del professional
 • Garanteix la competència i responsabilitat davant el contractant i de l’administració
 • Verifica que s’han realitzat els documents obligats segons la legislació actual durant el procés d’edificació 

Visar és una garantia per al professional i també per al client

 • Una garantia per al profesional
  • És la millor garantia de defensa dels interessos professionals
  • Valida les competències del tècnic d’acord amb la Llei
  • Verifica la seva identitat, titulació i habilitació legal i professional
  • Certifica la professionalitat del tècnic, davant el seu client i els usuaris finals
  • És el mitjà d’ordenació de la professió
  • Defensa de les atribucions dels professionals
  • Controla l’intrusisme professional
  • És un comunicat d’encàrrecs professionals amb valor contractual
 •  Una garantia per a l’obra
  • Garanteix la competència i responsabilitat davant el contractant i de l’administració
  • Verifica que s’han realitzat els documents obligats segons la legislació actual durant el procés d’edificació.
 • Una garantia per al client
  • Amb el visat, el client té la garantia de que el tècnic disposa d’assegurança de responsabilitat civil i reuneix les condicions per exercir
  • El client té la garantia de que la documentació s’arxiva i custodia durant els períodes de responsabilitat
  • El Col·legi podrà certificar sobre el contingut de la documentació tècnica, en el cas de que aquesta s’hagi de presentar a les Administracions, oficis i/o defenses judicials
  • El visat dóna la garantia de que la documentació que es presenta a autoritzacions administratives (llicències d’obres, activitats, cèdules d’habitabilitat, subvencions, etc), esta elaborada per un tècnic que compleix els requisits legals per exercir
  • El visat garanteix que la documentació s’ajusta als protocols regulats i/o acordats amb les Administracions.

Consultes freqüents:

 •  Quan contracto una obra, com puc saber si el tècnic és competent i compleix els requisits legals?

  Amb el Visat, el Col·legi certifica que la feina s’ha encarregat a un tècnic que disposa de la titulació adequada i és competent per fer el treball encomanat, que compleix els requisits per exercir la professió de forma responsable d’acord amb la legislació vigent i és garantía de que el professional disposa d’una assegurança de responsabilitat civil

 • Si contracto un professional que visa els seus treballs, em farà millor la feina?

  El professional que visa segueix els protocols d’actuació professional definits pel Col·legi i documenta els treballs d’acord amb la legislació i la bona pràctica professional  Per obtenir el Visat , aquesta documentació passa els controls i les validacions col·legials establertes pel CAATEEB

 • Si em vull comprar una casa, com puc veure els documents tècnics que em donen garantia de qualitat?

  Els tècnics que han dirigit l’obra han de fer certificat final d’obra (CFO) on certifiquen que s’ha construït complint amb els requeriments legals, i si el Col·legi ha visat tota la documentació, en disposa d’una copia registrada i arxivada, junt amb la documentació de seguiment de l’obra i control de qualitat. La documentació es visa si el promotor de l’obra ho demana o quan es obligatori legalment. Aquesta  està  arxivada durant 15 anys i es pot recuperar i obtenir-ne copia.

 • Com puc saber si estic obligat a demanar el Visat col·legial?

  El Reial Decret 1000/2010 diu que es poden visar tots els treballs fets pel professional, i que és obligatori en determinats casos. El professional haurà d’informar el seu client de quan està obligat a visar i quan no.

 • He de demanar la cèdula d’habitabilitat, fer una compra-venda, llogar l’edifici, demanar una subvenció o fer unes obres i l’Administració em demana uns documents que va fer el tècnic. Si no el tinc, que puc fer?

  Els pot demanar aquesta documentació al professional i si ha estat visada, l’Administració tindrà la garantía de que el Col·legi certifica que el professional és competent i ha elaborat la documentació d’acord als protocols establerts. Si es tracta d’una documentació feta fa un temps i està arxivada, podrà sol·licitar un duplicat al tècnic que li va fer la feina, si encara en conserva còpia. Si el Col·legi va visar el treball professional podrà demanar-ne una copia compulsada, amb garanties que correspon amb l’original fet en el seu moment.

 • A l’edifici hi ha defectes. El jutjat i els meus advocats necessiten saber quins tècnics van dirigir l’obra i volen recuperar documents tècnics de l’obra. On la poden obtenir?

  Si el Col·legi ha visat el treball, disposa d’un historial de l’expedient on es registren els professionals que hi han intervingut en aquesta obra i han assumit responsabilitats. El Col·legi pot certificar-ho i recuperar els documents elaborats durant tot el procés de l’obra.


;Visar és una garantia per al professional i també per al client

 

descarregar PDF Tríptic El visat del CAATEEB: Una garantia per al professional i també per al ciutadà

descarregar PDF Poster de campanya verd

descarregar PDF Poster de camapanya taronja