Col·legiar-se

La incorporació en el Col·legi habilita per exercir a tot el territori de l’Estat, complint el requisit de visar el treball professional en el col·legi on s’ubiqui la finca objecte d’aquest treball o el lloc on s’hagin de prestar els serveis.
Qui pot col·legiar-se?

D’acord amb la legislació vigent, tothom que tingui la titulació acadèmica d’aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d’edificació o un altre títol universitari oficial que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’arquitecte tècnic, i compleixi els altres requisits legals, estatutaris i col·legials establerts, té dret a ser admès en el Col·legi. 

Col·legiació obligatòria

Han d’incorporar-se obligatòriament al Col·legi els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, i altres titulats habilitats per a l’exercici de la professió regulada d’arquitecte tècnic, que exerceixin la professió, per compte propi, com a socis de societats professionals, com a assalariats o com a personal al servei de l’Administració, i que tinguin el domicili professional únic o principal a la província de Barcelona.

La incorporació en el Col·legi els habilita per exercir a tot el territori de l’Estat, complint el requisit de visar el treball professional en el col·legi on s’ubiqui la finca objecte d’aquest treball o el lloc on s’hagin de prestar els serveis. 

Com col·legiar-se?Documentació necessària

Per a dur a terme la col·legiació correctament és necessari fer-nos arribar la documentació específica en funció del tipus de col·legiació:  

 Primera col·legiació:

  • Emplenar l'imprès de sol·licitud
  • 1 fotografia (mida carnet)
  • 1 fotocòpia del DNI (cal presentar també l’original)
  • Títol acadèmic o original del resguard del títol o fotocòpia compulsada en el que hi consti la data de finalització desl estudis. En el cas que no hi figuri la data de finalització dels estudis s'haurà d'aportat un certificat de la Universitat on hi consti la data de finalització del estudis
  •  Dades de domiciliació bancària

La sol·licitud de col·legiació ha de ser presencial i es pot tramitar a qualsevol seu del Col·legi.

L’alta col·legial és efectiva un cop aprovada per la Junta de Govern del CAATEEB, a través d’una comunicació oficial. 

 Retitulats d'Enginyeria d'Edificació

 Si ja estàs col·legiat com a Arquitecte Tècnic i vols estar-ho com a Enginyer d'Edificació, ens has de portar, a qualsevol oficina del CAATEEB, l'original del resguard del títol o bé el títol original. La inscripció com a Enginyer d'Edificació no suposa cap cost. 

 Què ofereix la col·legiació?

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) és la institució que representa i ordena l'exercici de la professió d'aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació, i treballa per promocionar-lo tècnicament, socialment i econòmicament, com també per projectar la seva funció social. Actualment és la millor garantia de defensa dels interessos professionals que agrupa; també treballa perquè la qualitat sigui una realitat que abasti tots els àmbits de la construcció que són competència seva.
 
A més, el Col·legi ofereix als col·legiats tot tipus de serveis relacionats amb la professió.

Consulta la Guia de Serveis