Afiliats

El Col·legi pot admetre la integració voluntària de persones, físiques o jurídiques, i institucions que tinguin relació amb la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació o amb el sector de la construcció

Les persones, societats i institucions que tinguin relació amb la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació o amb el sector de la construcció, en general, i una vinculació professionals i/o afectiva amb el Col·legi, poden integrar-se al CAATEEB i gaudir dels serveis corresponents en qualitat d’afiliats i afiliades.

El Col·legi pot admetre la integració voluntària de persones, físiques o jurídiques, i institucions que tinguin relació amb la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació o amb el sector de la construcció, en general, i una vinculació professional i/o afectiva amb el Col·legi, en qualitat d’afiliats i afiliades.

Per incorporar-se al Col·legi com a afiliat, la persona o institució interessada ha de complir els requisits següents:

 • Formalitzar la sol·licitud, mitjançant el tràmit col·legial que en cada moment estigui establert, comunicant les dades necessàries, i lliurar la documentació complementària requerida pel Col·legi.
 •  Estar apadrinada per un col·legiat o col·legiada.
 •  Complir la resta de requisits que s’estableixin.

Les condicions d’alta, participació i baixa dels afiliats s’establiran per la Junta de Govern, que determinarà la contribució econòmica que, si escau, els pertoqui.

Els afiliats i afiliades tindran els drets següents:

 • Formar part de les comissions col·legials o grups de treball que es constitueixin, sempre que hi estiguin convidats.
 • Formar part de les agrupacions professionals, complint els requisits que en cada cas s’estableixin.
 • Ser informats sobre l’activitat col·legial i sobre els temes d’interès professional.
 • Utilitzar els serveis del Col·legi, en les condicions establertes.
 • Aquells altres drets que es derivin d’aquests Estatuts o dels acords adoptats pels òrgans de govern col·legials.

Els afiliats en cap cas tindran dret de sufragi, actiu o passiu, ni de participació en les assemblees generals ni cap altre dret polític.
 
Els afiliats i afiliades tindran els deures següents: 

 • Complir les normes col·legials i els acords adoptats pels òrgans de govern corporatius que els afectin, i atendre els requeriments del Col·legi.
 • Comunicar al Col·legi els canvis de domicili per a comunicacions i mantenir en tot moment actualitzades la resta de les seves dades.
 • Abonar puntualment les contribucions econòmiques que els pertoquin.
 • No perjudicar els drets corporatius o professionals dels col·legiats, mantenint en tot moment una actuació de respecte envers el Col·legi i la resta de l’organització col·legial.
 •  Qualsevol altra obligació prevista en la normativa vigent.

Com ser afiliat del CAATEEB?

Pot ser afiliat qualsevol persona, societat o institució que vulgui integrar-se en el Col·legi i que tingui una relació amb la professió d'aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d'edificació o amb el sector de la construcció, en general, i una vinculació professional i/o/ afectiva amb el Col·legi. 
Poden integrar-s'hi

 • Altres tècnics (no aparelladors, arquitectes tècnics ni enginyers d'edificació)
 • Societats
 • Institucions

Requisits

 • Formalitzar la sol·licitud
 • Estar apadrinat/ada per un col·legiat o col·legiada

 Donar-se d'altaUs podeu descarregar la sol·licitud d'inscripció i un cop emplenada, cal que ens feu arribar l'original per correu ordinari o presencialment a qualsevol dels Punt d'Atenció Col·legial (Barcelona o delegacions). Podeu avançar-la per correu electrònic a colegiacio@apabcn.cat  
Documentació necessària

 • 1 fotografia (mida carnet)
 • 1 fotocopia del DNI (cal presentar també l'original)
 • Dades de domiciliació bancària
 • Document de sol·licitud i declaració d'apadrinament. 

  Sol·licitud d'alta d'Afiliat

  Declaració apadrinament

 Entrega de la documentació

La sol·licitud d'afiliació ha de ser presencial i es pot fer a qualsevol de les seus del CAATEEB. 

El pagament tant de la quota d'incorporació com de la quota d'afiliat (amb un únic pagament al gener o bé trimestralment), s'efectuarà en efectiu o targeta en el moment de l'afiliació.
 
L’alta com afiliat és efectiva un cop aprovada per la Junta de Govern del CAATEEB, a través d’una comunicació oficial.